Obavijest o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje za kupnju i uporabu Audi vozila

A. Opseg politike privatnosti

U ovoj politici privatnosti informiramo vas na koji način tvrtka AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Njemačka ("mi" ili "Audi") obrađuje vaše osobne podatke u vezi s vašom kupnjom, a potom i korištenjem vozila marke Audi. Informacije o obradi podataka u vezi s uporabom drugih proizvoda i usluga, kao što su myAudi i Audi connect usluge, opisane su u zasebnoj obavijesti o zaštiti osobnih podataka. Vaš Audi partner će vas isto tako zasebno obavijestiti o tome na koji način oni obrađuju vaše podatke.

Opće informacije o obradi osobnih podataka mogu se pronaći na našoj internetskoj stranici https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("ispitanik"); fizička osoba čiji se identitet može utvrditi je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno u vezi s identifikatorom kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili jedan ili više specifičnih čimbenika fizičkog, fiziološkog, genetičkog, mentalnog, gospodarskog, kulturološkog ili socijalnog identiteta navedene fizičke osobe.

Obrada znači bilo koja radnja ili niz radnji koje se obavljaju na osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, bilo da se radi o automatskom procesu, kao što je prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

B. Opće informacije

I. Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je: AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Njemačka.

II. S kim mogu stupiti u kontakt?

Ako želite ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, možete stupiti u kontakt na:

https://gdpr.audi.com/. Ondje ćete pronaći dodatne informacije u vezi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka. Svoj zahtjev možete poslati i poštom na sljedeću adresu: AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Germany

III. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Vezano za zaštitu podataka, možete se obratiti i našem službeniku za zaštitu podataka za našu tvrtku, na vašem jeziku:

AUDI AG, Data Protection Officer, 85045 Ingolstadt, Germany E-adresa: [email protected]

IV.   Koja prava imam?

Sva dolje opisana prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka i obradom istih mogu biti podložna ograničenjima, prema primjenjivom zakonu EU-a i/ili nacionalnim zakonima. Ovisno o vašoj jurisdikciji, kao ispitanik imate sljedeća prava na zaštitu podataka:

1. Pravo na informiranost

Imate pravo biti informirani o tome na koji način mi prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke na lako dostupan način i jednostavnim i jasnim jezikom. Ovom politikom ostvarujemo vaše pravo na informiranost, a sadržaj politike može se s vremena na vrijeme ažurirati.

2. Pristup

Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne i, ako se obrađuju, dobiti informacije o podacima koji se odnose na vas i koji se pohranjuju kod tvrtke Audi, kao i informacije u vezi s obradom podataka (tj. svrhu obrade podataka, predviđeni rok pohrane podataka, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, prijenos podataka koji provodi tvrtka Audi itd.) te preuzeti presliku svojih pohranjenih osobnih podataka.

3. Ispravak

Imate pravo zatražiti, bez neopravdane odgode, ispravak neispravnih osobnih podataka koji se odnose na vas kao i dopunu nepotpunih pohranjenih osobnih podataka koji se odnose na vas kod tvrtke Audi.

4. Brisanje

Imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose vas i koji su pohranjeni kod tvrtke Audi, bez neopravdane odgode, ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti.

To posebno vrijedi u slučajevima kada

 • vaši osobni podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni
 • jedini pravni temelj za obradu bio je vaš pristanak, a vi ste ga povukli
 • dali ste prigovor na obradu na pravnom temelju legitimnog interesa u vezi s vašom određenom situacijom i mi ne možemo dokazati da postoje jači legitimni temelji za obradu
 • vaši su se osobni podaci nezakonito obrađivali ili
 • vaši osobni podaci moraju se obrisati radi ispunjavanja pravne obveze.

Ako smo dijelili vaše podatke s trećim stranama, obavijestit ćemo vas o brisanju, u mjeri u kojoj je to zakonom propisano.

Imajte na umu da je vaše pravo na brisanje podložno ograničenjima. Primjerice, nismo obvezni niti nam je dozvoljeno brisati podatke koje smo obvezni zadržati zbog zakonskih rokova za čuvanje. Slično tomu, podaci koji su nužni radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva isključeni su od vašeg prava na brisanje podataka.

5. Ograničenje obrade

Imate pravo, pod određenim uvjetima, zatražiti ograničenje obrade (tj. označavanje pohranjenih osobnih podataka radi ograničavanja buduće obrade). Pod sljedećim uvjetima:

 • osporavate točnost vaših osobnih podataka te tvrtka Audi mora provjeriti točnost vaših osobnih podataka
 • obrada je nezakonita, ali ne slažete se s brisanjem vaših osobnih podataka već zahtijevate ograničenu uporabu vaših osobnih podataka
 • tvrtka Audi više ne treba vaše osobne podatke u svrhu obrade, ali vama su potrebni radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili
 • dali ste prigovor na obradu, a u tijeku je provjera čiji je legitimni interes nadređen, vaš ili onaj tvrtke Audi.

U slučaju kada je obrada ograničena, takvi podaci će se primjereno označiti i, uz iznimku pohrane, samo obrađivati uz vašu privolu ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Imajte na umu da se umjesto brisanja vaših osobnih podataka može primijeniti ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, kada je to dopušteno primjenjivim zakonom.

6.Prenosivost podataka

Do mjere u kojoj mi automatski obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili ugovora, imate pravo primati podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te ih proslijediti drugom voditelju obrade bez ometanja tvrtke Audi. Isto tako imate pravo izravnog prijenosa osobnih podataka od tvrtke Audi prema drugom voditelju obrade kada je to tehnički izvedivo i pod uvjetom da to ne utječe negativno na prava i slobode drugih.

7. Prigovor

Ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju legitimnog interesa ili u interesu javnosti, imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka koji se odnose na vašu određenu situaciju. Uz to imate neometano pravo prigovora ako obrađujemo vaše podatke u svrhu izravnog marketinga. Za više informacija, pogledajte zasebnu napomenu u odjeljku "Informacije o vašem pravu na prigovor".

U određenim slučajevima odobravamo vam, izvan postavki za zaštitu privatnosti, dodatno neograničeno pravo na prigovor unutar okvira legitimnog interesa. Obavijestit ćemo vas s kojom značajkom ili uslugom je to pravo povezano.

8. Povlačenje privole

Ako ste dali privolu za obradu vaših osobnih podataka, u bilo koje vrijeme ju možete povući. Imajte na um da će povlačenje privole imati učinak na buduću obradu podataka. Povlačenje privole neće imati utjecaj na obradu koja je provedena prije povlačenja privole.

9. Pritužba

Uz to, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako mislite da je obrada vaših osobnih podataka nezakonita. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi administrativni ili sudski pravni lijek. Adresa nadzornog tijela za zaštitu podataka koje je odgovorno za tvrtku Audi:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht Promenade 18 91522 Ansbach Deutschland / Njemačka

Gore navedeni kontaktni podaci nadzornog tijela ne dovode u pitanje vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu države članice vašeg uobičajenog prebivališta, radnog mjesta ili mjesta navodne povrede prava, pod uvjetima i prema postupku primjenjivog prava.

10.  Informacije o vašem pravu na prigovor

a) Pravo na prigovor prema vašoj određenoj situaciji

Imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka na temelju vaše specifične situacije. Pretpostavka za to je da se obrada podataka obavlja u javnom interesu ili na temelju legitimnog interesa. Isto se odnosi i na bilo koje profiliranje. Sve dok obradu vaših osobnih podataka temeljimo na legitimnim interesima, pretpostavit ćemo da se uvjerljivi legitimni interesi mogu dokazati, no svaki ćemo individualni slučaj, naravno, provjeriti. U slučaju prigovora, nećemo nastaviti obrađivati vaše osobne podatke.

Osim,

 • kada možemo dokazati uvjerljive legitimne osnove za obradu takvih podataka koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili
 • kada se vaši osobni podaci upotrebljavaju za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

b) Prigovor na obradu vaših podataka za naše svrhe izravnog marketinga

Ako vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga, o tome ćemo vas obavijestiti najkasnije u trenutku prve komunikacije s vama i u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za potrebe takvog marketinga; isto se odnosi i na izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, nećemo više obrađivati vaše osobne podatke u takve svrhe.

c) Prigovor na obradu vaših podataka radi poboljšavanja proizvoda i opće analize kupaca

Kao dio legitimnih interesa, dajemo vam zasebno pravo na prigovor u vezi s obradom vaših osobnih podataka radi poboljšanja proizvoda i opće analize kupaca.

Ako podnesete prigovor na obradu radi poboljšanja proizvoda i/ili opće analize kupaca, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke u te svrhe. To se ne odnosi na statističke procjene zbirnih i anonimnih podataka.

d) Ostvarivanje prava na prigovor

Prigovor se može ostvariti u bilo kojem obliku i trebao bi se adresirati na kontaktne podatke navedene u odjeljku B. II.

V. Koje podatke obrađujemo u koje svrhe i koja se pravna osnova primjenjuje?

Obrađujemo vaše osobne podatke u različite svrhe u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka ("GDPR") i njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG") te drugim lokalnim zakonima. Podaci koji se obrađuju i svrha obrade podataka ovise najprije o uslugama koje vam pružamo. Općenito govoreći, obrađujemo vaše osobne podatke temeljeno na sljedećim pravnim osnovama i u sljedeće svrhe:

SvrhaPravna osnovaLegitimni interes
Podrška tijelima za provedbu zakona u slučajevima krađe vozila praćenjem vozila ili dijelova vozila na temelju VIN-aJavni interes (čl. 6. st. 1. točka e) GDPR-a)
Suzbijanje prevare i pranja novcaUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Prevencija, borba protiv i istraživanje financiranja terorizma i zločina koji ugrožavaju imovinu, usporedba europskih i međunarodnih protuterorističkih popisa u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonomUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Ispunjavanje obveza u pogledu kontrole i izvješćivanja prema primjenjivom poreznom zakonu, arhiviranju podatakaUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Objavljivanje unutar područja administrativnih/sudskih mjera u svrhe dokazivanja, progona i ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovimaUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Računovodstvena i porezna procjena operativne učinkovitostiProvedba ugovora (čl. 6. stavka 1. točka b) GDPR-a, Legitimi interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GRPR-a), Usklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Revizije i posebne revizije, interna istragaLegitimni interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Preispitivanje i usklađivanje s ugovornim i pravnim obvezama tvrtke Audi, njezinih zaposlenika i distribucijskih partnera, dobavljača itd., ako je potrebno upotrebom identifikacijskog broja vozila
Statističke procjene za provjeru upravljanja, određivanje cijene i kontroluLegitimni interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Imamo legitimni interes za provođenje evaluacije za upravljanje našim poslovnim procesima i kontrolu troškova na temelju analize podataka o prodaji i narudžbi prema modelu prodajnih kanala, statusu narudžbe, analize zatraženih verzija i opreme, izvješćivanju poslovnih pokazatelja, ako je potrebno upotrebom identifikacijskog broja vozila.
Izvršavanje pravnih zahtjeva i obrana u sporovimaLegitimni interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Imamo legitimni interes radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Upiti za relevantne osobe za kontakt zadužene za pitanja vezana uz GDPR (npr. službenik za zaštitu podataka, osobe ovlaštene za izdavanje uputa, osobe ovlaštene za primanje uputa)Usklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Suradnja s poslovnim partnerima, provediva struktura procesa GDPR-a unutar poslovnih odnosa, ispunjavanje zakonskih i regulatornih zahtjeva

Ako obrađujemo dodatne podatke u neke druge svrhe ili na temelju neke druge pravne osnove, to ćemo naglasiti odvojeno u dijelu s pripadajućom pravnom osnovom u odjeljku C.I.

VI.  Tko prima moje podatke?

U tvrtki Audi, subjekti koji primaju vaše podatke moraju ispunjavati ugovorne i zakonske obveze te čuvati naše legitimne interese. Naši pružatelji usluga (takozvani izvršitelji obrade) koje upotrebljavamo i angažiramo mogu isto primati podatke u te svrhe. U pravilu ćemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama samo kada je to potrebno za izvršavanje ugovora, ako mi ili treća strana imamo legitimni interes u objavljivanju informacija ili ako ste dali svoju privolu. Uz to, podaci se mogu dijeliti s trećim stranama (uključujući i istražnim ili sigurnosnim tijelima) do mjere u kojoj smo prema zakonu ili izvršnim regulatornim ili sudskim nalozima obvezni. Detalji o izvršiteljima obrade koje koristimo te o drugim primateljima koji primaju osobne podatke uključeni su u sljedećim odjeljcima B.VI.1, B.VI.2, C.III.1 i C.III.2. Zbog opsega i kompleksnosti podataka koje tvrtka Audi obrađuje, nije moguće navesti svakog primatelja vaših osobnih podataka zasebno u ovoj Politici privatnosti, zbog čega su navedene samo opće kategorije primatelja.

1. Izvršitelji obrade

Pružatelji usluga koji se koriste i djeluju u ime tvrtke Audi (takozvani izvršitelji obrade) mogu primati podatke u gore navedene svrhe. Koristimo izvršitelje obrade sljedećih kategorija za pružanje određenih usluga, koji nas podržavaju pri izvršavanju naših poslovnih procesa. Konkretno, to uključuje radnje u sljedećim kategorijama:

 • pružanje elektroničkih biltena
 • pružatelj usluga smještaja na poslužitelju

2. Treće strane

Treće strane mogu primati podatke u svrhe koje su navedene u odjeljku B.V.

Ako vaše podatke dijelimo s dodatnim izvršiteljima obrade ili trećim stranama unutar drugih pojedinačnih usluga, obavijestit ćemo vas o tome na način opisan u odjeljcima C.III.1 i C.III.2.

3. Prenose li se podaci u treću zemlju?

Prijenos podataka u treće zemlje (tj. zemlje koje nisu države članice Europske unije niti Europskog gospodarskog područja) može se odviti do mjere do koje je potrebno za pružanje usluga vama, kada je to zakonski potrebno ili kada ste nam za to dali privolu (u slučaju kada ne postoji neki drugi zaštitni mehanizam prema GDPR-u). Pod istim uvjetima, možemo dijeliti vaše osobne podatke s izvršiteljima obrade u trećim zemljama.

Imajte na umu da nemaju sve treće zemlje razinu zaštite podataka koju Europska komisija smatra primjerenom. Za prijenose podataka u treće zemlje u kojima ne postoji primjerena razina zaštite podataka, prije otkrivanja podataka osiguravamo da primatelj ili ima primjerenu razinu zaštite podataka (npr. odluka o primjerenosti Europske komisije ili ugovor o takozvanoj standardnoj ugovornoj klauzuli Europske unije s primateljem) ili da smo dobili izričitu privolu od naših korisnika.

Možete preuzeti presliku o određenim primjenjivim ili dogovorenim pravilima kako biste se uvjerili u primjerenu razinu zaštite podataka. U tu svrhu upotrijebite informacije iz odjeljka za kontakt.

Detalji o prijenosima podataka u treće zemlje, kada je to relevantno, dani su u ovom odjeljku ili u odjeljku C.III.3 s obzirom na individualne usluge.

VII. Koliko će dugo moji podaci biti pohranjeni?

Pohranjujemo vaše podatke sve dok je potrebno za pružanje naših usluga ili sve dok imamo legitimni interes za buduću pohranu, posebice u svrhu otklanjanja problema.

Uz to podliježemo raznim obvezama zadržavanja i dokumentiranja, koje proizlaze, inter alia, iz njemačkog Trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch, "HGB") i njemačkog Poreznog zakonika (Abgabenordnung, "AO"). Iz tog razloga, razdoblja zadržavanja i dokumentiranja mogu biti do deset godina. Osim toga, razdoblje pohrane također se procjenjuje prema zakonskim razdobljima zastare, koja primjerice mogu iznositi do trideset godina, prema odjeljcima 195. i sljedećim njemačkog Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), prema kojem je uobičajeno razdoblje zadržavanja tri godine.

Pod određenim uvjetima podaci se moraju zadržati na duže razdoblje, na primjer kada se dokumenti zadržavaju zbog sudskog naloga (tj. zabrana brisanja podataka za vrijeme trajanja sudskog postupka) koji je donesen na temelju upravnog ili sudskog postupka.

Moguće je i da smo podložni obvezama zadržavanja i dokumentiranja prema lokalnim zakonima vaše države.

Ako postoje daljnje informacije, pronaći ćete ih u odjeljku C.IV o obvezama zadržavanja u vezi s pojedinačnim uslugama.

C. Obrada za koju je tvrtka Audi jedini voditelj obrade

I. Koje podatke obrađujemo u koje svrhe i koja se pravna osnova primjenjuje?

1. Elektroničke upravljačke jedinice

a) Općenito

Elektroničke upravljačke jedinice ugrađene su u vaše vozilo. Upravljačke jedinice obrađuju podatke koje primjerice dobivaju od senzora vozila, koje sami stvaraju ili dijele jedni s drugima. Neke upravljačke jedinice potrebne su za sigurni rad vašeg vozila, neke vam pomažu pri vožnji (sustavi za podršku vozaču), a neke pružaju udobnost ili funkcije infotainment sustava.

U nastavku možete pronaći opće informacije o obradi podataka u vašem vozilu. Određene informacije o obavijesti o zaštiti podataka za pojedine značajke dane su u priručniku za uporabu vašeg vozila, koji je dostupan na internetu i može mu se, ako je to omogućeno, pristupiti digitalno u vašem vozilu.

b) Podaci koji omogućavaju identifikaciju osobe

Svako se vozilo može identificirati jedinstvenim identifikacijskim brojem vozila. U Njemačkoj i drugim državama, taj se identifikacijski broj vozila ("VIN") može upotrijebiti za preuzimanje informacija o trenutnim i prethodnim vlasnicima nekog vozila od Savezne agencije za cestovni promet (njem. "Kraftfahrtbundesamt") ili drugog nadležnog tijela. Postoje i drugi načini na koje upotrebljavamo podatke prikupljene iz vozila da bismo saznali nešto o vlasniku ili vozaču vozila, na primjer, pomoću registarske pločice vozila.

Podaci koji su dobiveni ili obrađeni kontrolnim jedinicama stoga mogu omogućiti identifikaciju osobe ili mogu pod određenim okolnostima postati takvima. Ovisno o dostupnim podacima iz vozila, moguće je, na primjer, donijeti zaključke o vašem ponašanju tijekom upravljanja vozilom, vašoj lokaciji ili ruti ili vašim navikama uporabe vozila.

c) Zakonski zahtjevi za otkrivanje podataka

Kada za to postoje zakonski zahtjevi, proizvođači su u pojedinačnim slučajevima obvezni ispunjavati zahtjeve vladinih službi za pružanjem podataka koje je proizvođač pohranio do potrebne mjere (na primjer, za pomoć pri istraživanju kaznenog djela).

U okviru primjenjivog zakona, u pojedinačnim slučajevima vladine su službe ovlaštene samostalno čitati podatke iz vozila. Na primjer, ako dođe do prometne nesreće, mogu se čitati podaci iz kontrolne jedinice za zračni jastuk za pomoć pri istraživanju uzroka prometne nesreće.

2. Operativni podaci u vozilu

Upravljačke jedinice obrađuju podatke za upravljanje vozilom. To uključuje, na primjer:

 • informacije o stanju vozila (npr. brzina, usporenje, lateralno ubrzanje, brzina okretaja kotača, jesu licsigurnosni pojasevi pričvršćeni)
 • okolišni uvjeti (na primjer temperatura, senzor za kišu, senzor za udaljenost).

Ti su podaci u pravilu privremeni; ne pohranjuju se nakon što vozilo više nije u uporabi i obrađuju se samo unutar vozila. Upravljačke jedinice često imaju jedinice za pohranu podataka (uključujući ključeve vozila). Oni se koriste za privremeno ili trajno dokumentiranje informacija o stanju vozila, opterećenosti dijelova, zahtjevima o održavanju i tehničkim događajima i greškama.

Ovisno o odabranoj opremi, pohranjuju se sljedeći podaci:

 • radni uvjeti sastavnih dijelova sustava (npr. razina napunjenosti, pritisak guma, stanje baterije)
 • poremećaji i kvarovi na ključnim komponentama sustava (npr. svjetla, kočnice)
 • odgovori sustava u posebnim situacijama vožnje (na primjer, aktiviranje zračnog jastuka, uporaba sustava za kontrolu stabilnosti)
 • informacije o događajima koji su oštetili vozilo
 • za električna vozila, stanje napunjenosti, visokonaponskog akumulatora, procijenjena udaljenost.

U posebnim slučajevima (npr. kada je vozilo otkrilo kvar) može biti potrebno pohraniti podatke koji bi inače bili privremeni.

Kada upotrebljavate usluge (na primjer usluge popravaka, radovi održavanja) može biti potrebno čitati i upotrebljavati pohranjene operativne podatke zajedno s identifikacijskim brojem vozila, kada je to nužno. Podatke vozila mogu čitati zaposlenici servisne mreže (na primjer, mehaničari, proizvođači) ili treće strane (na primjer, vučne službe). Isto vrijedi i za slučajeve jamstva i mjere osiguranja kvalitete.

Podaci se u pravilu čitaju zakonski propisanom vezom za sustav automatske dijagnostike u vozilu (OBD). Operativni podaci koji se čitaju dokumentiraju tehničke uvjete vozila ili individualnih komponenti i pomažu pri dijagnozi grešaka, usklađivanja s obvezama održavanja i poboljšanjem kvalitete. Ti podaci, a posebno informacije o opterećenosti dijelova, tehničkim događajima, operativnim greškama i drugim greškama zajedno se s identifikacijskim brojem vozila šalju proizvođaču, po potrebi. Proizvođač podliježe odgovornosti za proizvode. Proizvođač također upotrebljava te operativne podatke iz vozila za opoziv vozila. Ti se podaci mogu upotrebljavati i za provjeru zahtjeva klijenata za jamstvo ili garanciju.

Servisni centri mogu jedinice za pohranu grešaka u vozilu vratiti na tvorničke postavke u sklopu popravaka, servisnih radova ili na vaš zahtjev.

3. Značajke udobnosti i infotainment

Možete pohraniti postavke udobnosti i prilagodbe u vozilu i mijenjati ih ili vratit na tvorničke postavke u bilo koje vrijeme. Ovisno o opremi vozila, to uključuje, na primjer:

 • postavke za položaj sjedala i upravljača
 • postavke šasije i sustava klimatizacije
 • prilagodbe kao što je unutarnja rasvjeta.

Ovisno o odabranoj opremi, možete sami dodavati podatke u infotainment značajke vozila. Ovisno o opremi vozila, to uključuje, na primjer:

 • multimedijske datoteke, kao što su glazba, filmovi ili fotografije za reprodukciju u integriranom multimedijskom sustavu
 • podatke adresara za uporabu s ugrađenim zvučnim sustavom ili s ugrađenim navigacijskim sustavom
 • odredišta unesena u navigaciju
 • podatke o uporabi internetskih usluga.

Te značajke udobnosti i infotainment sustava mogu se pohraniti lokalno u vozilu ili se mogu pohraniti na uređaju koji je povezan s vozilom (na primjer, pametni telefon, USB memorija ili MP3 reproduktor). Ako ste sami unijeli podatke, možete ih u bilo kojem trenutku obrisati.

Ti se podaci samo prenose s vozila na vaš zahtjev, obično u sklopu uporabe naših internetskih usluga u vezi s vašim odabranim postavkama. Informacije o internetskim uslugama mogu se pronaći u odjeljku 2. obavijesti o zaštiti privatnosti MMI sustava.

4. Integracija pametnog telefona, na primjer, Android Auto ili Apple CarPlay

Ako vaše vozilo ima potrebnu opremu, možete povezati svoj pametni telefon ili drugi mobilni uređaj na vozilo kako biste upravljali upravljačkim elementima koji su ugrađeni u vozilo. Pri tome možete strujati video i zvuk s pametnog telefona na multimedijski sustav. U isto vrijeme, određeni se podaci prenose na vaš pametni telefon. Ovisno o vrsti integracije, to uključuje, na primjer, podatke o lokaciji, dnevnom/noćnom načinu rada i druge opće informacije o vozilu. Više informacija možete pronaći u priručniku za uporabu vozila/infotainment sustava.

Ta integracija omogućuje uporabu odabranih aplikacija za pametne telefone, kao što su navigacija ili reprodukcija glazbe. Osim toga ne postoji daljnja interakcija između telefona i vozila, a izričito nema aktivnog pristupa podacima vozila. Vrstu obrade drugih podataka određuje pružatelj korištene aplikacije. Možete li podesiti postavke i koje postavke možete podesiti ovisi o samoj aplikaciji i operativnom sustavu vašeg pametnog telefona.

5. Internetske usluge

Ako vaše vozilo ima bežičnu internetsku vezu, to vam omogućuje dijeljenje podataka između vašeg vozila i drugih sustava (podatkovni poslužitelji tvrtke Audi ili pružatelja usluga). U nekim državama, bežičnu internetsku mrežu omogućuje ugrađena jedinica odašiljača i prijamnika u vozilu (koju mi ugrađujemo) ili mobilni uređaj (npr. pametni telefon) kojeg vi imate. Takva bežična internetska veza omogućuje uporabu internetskih značajki (usluge informacija i kontrole za vaše vozilo). To uključuje internetske usluge i aplikacije koje vam mi ili drugi pružatelji pružamo ("Audi connect usluge" ili "usluge").

Informacije o pojedinim uslugama mogu se pronaći u odjeljku 2. obavijesti o zaštiti privatnosti MMI-ja.

Imajte na umu da neke od ovdje navedenih usluga neće biti dostupne u vašem vozilu ili državi.

a) Usluge proizvođača

Za Audi internetske usluge, određene su funkcije opisane na primjerenom mjestu (na primjer MMI sustav, Audi internetska stranica) zajedno s povezanim informacijama o zaštiti podataka. Osobni podaci mogu biti potrebni u svrhu pružanja tih internetskih usluga. Ti se podaci razmjenjuju preko sigurne veze, na primjer preko informatičkih sustava proizvođača koji su dostupni u te svrhe. Osobni podaci prikupljaju se, obrađuju i upotrebljavaju izvan okvira pružanja usluga samo ako za to postoji zakonska autorizacija, na primjer, za zakonski propisani sustav za hitne pozive, ako za to postoji ugovorni sporazum ili ako je prikupljena odgovarajuća privola.

Možete aktivirati ili deaktivirati navedene usluge i značajke (neke od kojih se dodatno naplaćuju) i - ovisno o vozilu - u nekim slučajevima i cjelokupnu bežičnu internetsku vezu. To ne uključuje zakonski obvezne značajke i usluge, kao što je sustav za hitne pozive.

b) Usluge trećih strana

Ako upotrebljavate internetske usluge drugih pružatelja (treće strane) te su usluge odgovornost tih trećih strana i podliježu uvjetima zaštite podataka i uvjetima uporabe relevantnih pružatelja usluga. U pravilu nemamo utjecaj na to koje se informacije dijele.

Možete saznati više o vrsti, opsegu i svrsi osobnih podataka koji se prikupljaju i upotrebljavaju upotrebom usluga trećih strana kod relevantnog pružatelja usluga.

6. Koje druge podatke obrađujemo i odakle se prikupljaju takvi podaci?

Obrađujemo osobne podatke koje od vas primamo tijekom poslovnog odnosa, tj. tijekom pokretanja, implementacije i rješavanja (uključujući obrade bilo kakvih slučajeva jamstva i garancije) vaše kupnje vozila ili kupnje drugih proizvoda ili usluga, tj. za vozilo koje kupujete. Osim toga obrađujemo - ako je to potrebno za kupnju vozila (na primjer, proizvodnja vozila, dostava vozila, pružanje kupljenih usluga) - osobne podatke koje smo zakonski preuzeli od drugih tvrtki unutar tvrtke Audi ili VW grupe ili drugih trećih strana (na primjer, Audi zastupnika, mehaničara itd.) za izvršavanje naloga, ispunjavanje ugovora ili na temelju vaše privole. Obrađujemo i osobne podatke koje smo na legitiman način prikupili s javno dostupnih izvora i za koje nam je dozvoljena obrada.

U pravilu, relevantni osobni podaci uključuju osobne podatke (ime, adresu i druge kontaktne podatke (npr. telefonski broj, e-adresa), datum i mjesto rođenja te državljanstvo). Mogu se obrađivati i neki dodatni osobni podaci, ovisno o vrsti vozila.

Osim toga, VIN vašeg vozila upotrebljava se kao jedinstveni identifikator vašeg vozila tijekom postupka proizvodnje i dostave, za bilo koje slučajeve jamstva i garancije, za naš interni nadzor kvalitete i u slučaju krađe vašeg vozila.

a) Podaci koje nam vi dostavljate u tijeku našeg poslovnog odnosa

 • matični podaci (titula, spol, ime, korisnički broj, adresa, datum obavijesti i, kada je to primjenjivo, prethodne adrese, datum, mjesto i država rođenja i, kada je to primjenjivo, djevojačko prezime, državljanstvo, bračno stanje, telefonski brojevi i e-adrese)
 • poslovni kontaktni podaci (npr. službena adresa, e-adresa i telefonski broj, tvrtka, odjel)
 • podaci o bankovnom računu (IBAN, BIC, broj računa, oznaka banke, kreditna institucija, vlasnik računa)
 • podaci o ugovoru (broj ugovora, podaci o povijesti ugovora (npr. povijest plaćanja, prijenos ugovora, raskid), podaci o zatraženim zajmovima (npr. iznos, rok, nepodmireni dug) i druge informacije o vašim ugovorima u vezi s našim proizvodima i uslugama)
 • identifikacijski broj vozila (VIN)
 • u okviru servisiranja vozila podaci koji su specifični za neko vozilo i pružene usluge (povijest vozila, povijest klijenta)
 • tehnički podaci dobiveni upravljanjem vozilom
 • zdravstveni podaci (uključujući pri narudžbi posebnih vozila).

b) Podatke koje dobivamo od Audi partnera

 • informacije koje Audi partner prosljeđuje tvrtki Audi i koju su povezani s podrškom pri popravku i servisiranju
 • informacije koji su potrebne za ovjeru zakonskog ili ugovornog zahtjeva/upita klijenta (posebno u vezi s jamstvom/garancijom)
 • informacije koje Audi partner prosljeđuje tvrtki Audi za provjeru odnosno rješavanje zahtjeva
 • informacije koje su potrebne za izravno preuzimanje klijentovog vozila od tvrtke Audi
 • informacije koji su potrebne za sudjelovanje Audi partnera u programima kompenzacije i/ili bonusa
 • informacije koje su potrebne za ostvarivanje posebnih uvjeta, na primjer, posebne grupe klijenata (na primjer, autoškole itd.)
 • informacije koje su potrebne za ispunjavanje zakonskih obveza (uključujući i promatranje proizvoda) prema tvrtki Audi
 • informacije koje su potrebne tvrtki Audi za osiguravanje kvalitete ili poboljšavanje i optimizaciju proizvoda te daljnji razvoj.

Obrađujemo vaše osobne podatke u vezi s kupnjom i naknadnom uporabom vozila marke Audi na temelju sljedećih pravnih temelja i u sljedeće svrhe:

SvrhaPravna osnovaLegitimni interes
Narudžba, proizvodnja i dostava vozilaIspunjavanje ugovora (ugovor o kupoprodaji/najmu ili leasingu vozila) (čl. 6. st. 1 točka b) GDPR-a) ili legitimni interes (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a), ako niste ugovorni partner
Prikaz vašeg imena na zaslonima dostave vozila kada preuzimate vozilo od tvrtke Audi na dan preuzimanjalegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Osobni kontakt između naših klijenata i naše korisničke podrške za efikasno planiranje rasporeda na dan preuzimanja (podsjetnik i informacije o nadolazećoj stavki na individualnom planeru klijenta za dan preuzimanja i vodstvo; na primjer, uz preuzimanje vozila, moguće je sudjelovati u obilasku tvornice ili posjetiti Audi muzeja) te informacije o odgađanjima ili kašnjenjima pojedinih stavki planera
Pružanje posebne opreme za klijente s invaliditetomIspunjavanje ugovora (ugovor o kupoprodaji/najmu ili leasingu vozila) (čl. 6. st. 1 točka b) GDPR-a) ili legitimni interes (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a), ako vi niste ugovorni partner i privola
Obrada vaših upita kada kontaktirate nas ili našu korisničku službu, a posebno obrada pritužbi i zahtjeva kupacaIspunjavanje ugovora (ugovor o kupoprodaji/najmu ili leasingu vozila ili neki drugi servisni ili radni ugovor) (čl. 6. st. 1 točka b) GDPR-a) ili legitimni interes (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a), ako vi niste ugovorni partner,Efikasna obrada vaših upita i povratna informacija nakon vaših upita
Pružanje drugih naručenih usluga i izvršavanje narudžbi kao i provedba mjera i aktivnosti unutar aktivnosti prije stupanja u ugovorni odnos (na primjer, nova vozila)Ispunjavanje ugovora (ugovor o kupoprodaji/najmu ili leasingu vozila) (čl. 6. st. 1 točka b) GDPR-a) ili legitimni interes (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a), ako niste ugovorni partner
Analiza grešaka (uključujući analizu promjena na vozilu) i provjera te rješavanje zahtjeva za jamstvo i garanciju protiv tvrtke AudiIspunjavanje ugovora (ugovor o kupoprodaji/najmu ili leasingu vozila) (čl. 6. st. 1 točka b) GDPR-a) ili legitimni interes (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a), ako niste vi ugovorni partner legitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Ako postoje čvrsti dokazi koji ukazuju na to da ste grešku tijekom razdoblja jamstva ili garancije sami izazvali zbog promjena na vozilu (tuning, modifikacije itd.), Audi ima legitimni interes u otkrivanju takvih promjena
Podrška Audi zastupniku pri analizi grešaka (uključujući analizu promjena na vozilu) i provjera te rješavanje zahtjeva za jamstvo i garanciju protiv zastupnika tvrtke Audilegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)– efikasno otkrivanje grešaka i analiza, radi otklanjanja grešaka – podrška Audi zastupniku u ispunjavanju svojih zakonskih obveza prema vama – ako postoje čvrsti dokazi koji ukazuju na to da ste grešku tijekom razdoblja jamstva ili garancije sami izazvali zbog promjena na vozilu (tuning, modifikacije itd.), Audi i Audi zastupnik imaju legitimni interes u otkrivanju takvih promjena; dijeljenje informacija sa zastupnikom o slučajevima jamstva i garancije kako bi interno podmirili troškove.
Poboljšavanje proizvodalegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Uporaba podataka o određenim neispravnostima vozila i o općenitoj uporabi vozila za daljnji razvoj vozila i funkcija
Poboljšavanje zaštite od krađelegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Procjena podataka dobivenih tijekom istraživanja krađe u svrhu općeg poboljšavanja funkcija vozila koje su bitne za zaštitu od krađe
Rješavanje zahtjeva Audi zastupnika i Audi uvoznika u programima kompenzacije i bonusalegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Usklađenost sa zakonskim zahtjevima Audi zastupnika i Audi uvoznika
Nadzor proizvoda i usklađenost sa zakonskim obvezamaUsklađenost sa određenom zakonskom obvezom (čl. 6. st. 1. točka c) GDPR-a)
Kontrola kvalitete kroz primjerene načine nadzora i dokumentacije proizvoda (uključujući proaktivno upravljanje pritužbama izravnim kontaktom s vama), odgovornost proizvođača za proizvod, opozivilegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Kontrola kvalitete proizvoda i sprječavanje štete na proizvodu, preventivno upravljanje pritužbama
Usklađivanje sa službenim zahtjevima (npr. opozivi Savezne agencije za cestovni promet ili drugih nadležnih tijela u vašim državama)Usklađivanje s pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a), Legitimni interesi (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Usklađenost sa zakonskim i službenim zahtjevima
Podrška klijentima i potencijalnim klijentimaPrivola (čl. 6. st. 1 točka a) GDPR-a)
Upitnici za klijente (uključujući anketu o zadovoljstvu klijenata)Privola (čl. 6. stavka 1. točka a) GDPR-a), legitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Osiguravanje kvalitete i bilježenje zadovoljstva klijenata
Kreiranje personaliziranih informacija za klijenta i izravni marketing koji je prilagođen vama osobnoPrivola (čl. 6. st. 1 točka a) GDPR-a)
Konsolidacije podataka između tvrtke Audi i Audi partnera za stvaranje jedinstvene baze podataka klijenataPrivola (čl. 6. st. 1 točka a) GDPR-a), legitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Kreiranje ažurne i jedinstvene baze podataka klijenata kod Audi partnera po vašem izboru ili kojeg ste vi kontaktirali
Usluge mobilnosti, nabava rezervnih dijelovaIzvršavanje ugovora (čl. 6. st. 1 točka b) GDPR-a)
Dogovaranje financiranja i leasinga, Registracija vozila, probne vožnjeIzvršavanje ugovora (čl. 6. st. 1 točka b) GDPR-a)

II. Postoji li neka obveza koja mene obvezuje na pružanje podataka?

U okviru našeg poslovnog odnosa, morate samo pružiti one osobne podatke koji su potrebni za početak i izvršavanje poslovnog odnosa u vezi s kupnjom i uporabom vozila marke Audi, ili one koji smo zakonski obvezni prikupiti. Bez tih podataka morali bismo odbiti sklapanje ugovora ili izvršavanje naloga ili ne bismo više mogli ispunjavati postojeći ugovor i stoga bi se on morao raskinuti.

III. Tko prima moje podatke?

Zbog opsega i kompleksnosti podataka koje tvrtka Audi obrađuje, nije moguće navesti svakog primatelja vaših osobnih podataka zasebno u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti. Stoga u pravilu navodimo samo kategorije primatelja.

1. Izvršitelji obrade

Primatelji unutar tvrtke Audi su oni entiteti kojima su vaši podaci potrebni za ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza, kao i za ostvarivanje naših legitimnih interesa.

Pružatelji usluga koji se koriste i djeluju u ime tvrtke Audi (takozvani izvršitelji obrade) mogu primati podatke u sljedeće svrhe. Koristimo izvršitelje obrade sljedećih kategorija za pružanje određenih usluga, koji nas podržavaju pri izvršavanju naših poslovnih procesa. Konkretno, to uključuje radnje u sljedećim kategorijama:

 • pružanje elektroničkih biltena
 • pružatelj usluga smještaja na poslužitelju

2. Treće strane

Vaše ćemo osobne podatke otkrivati trećim stranama samo u mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo ispunili ugovor, ako mi ili treća strana imamo legitimni interes za to ili ako ste dali vašu privolu. Na primjer, ako angažiramo pružatelja usluga prijevoza za dostavu vašeg vozila ili drugih proizvoda. Uz to, podaci se mogu dijeliti s trećim stranama kako bismo ispunili zakonske odredbe ili izvršne regulatorne ili sudske naloge.

Treće strane kojima možemo prosljeđivati vaše osobne podatke kada za to postoji zakonska osnova, neovisno o vrsti usluge koju pružamo, uključuju

 • vašeg Audi zastupnika
 • Audi banku
 • vanjske konzultante tvrtke Audi (na primjer, odvjetnike, porezne savjetnike i revizore)
 • osiguravatelje
 • nadležna tijela kao dio njihovih odgovornosti (na primjer, porezna uprava, policija, ured javnog tužitelja)
 • sudove
 • ostale treće strane, ako nam date upute da prenesemo podatke ili nam date privolu za to.

U kontekstu nadzora kvalitete, osiguravanja kvalitete kao i analize grešaka, moguć je prijenos identifikacijskog broja vozila i relevantnih tehničkih podataka u vezi s vozilom drugim tvrtkama Volkswagen grupe, proizvodnim pogonima (Španjolska, Mađarska, Belgija, Meksiko, Slovačka, Rusija, Brazil, Indija i Kina) i/ili dobavljačima dijelova vozila.

U svrhe individualnog pristupa klijentu ili kreiranje individualiziranih informacija o klijentu od strane Audi partnera na temelju podataka o vašoj prodaji ili narudžbi ili na temelju vaših interesa, npr. za uspostavu kontakta u vezi s ponudama za dodatne dijelove, (nasljedni) proizvodi ili retrofit rješenja, podnosimo sljedeće podatke Audi partneru za koje ste stupili u kontakt s istim, u mjeri u kojoj ste za to dali svoju privolu: privatni i poslovni kontaktni podaci i identifikacijski podaci, podaci o ugovoru, podaci o vozilu.

3. Prenose li se podaci u treću zemlju?

U okviru postupka proizvodnje, identifikacijski broj vozila vašeg budućeg vozila prenijet ćemo, ako je to potrebno, proizvodnom pogonu u trećim zemljama (Meksiko, Rusija, Brazil, Indija i Kina). U kontekstu nadzora kvalitete, osiguravanja kvalitete kao i analize grešaka, moguć je prijenos identifikacijskog broja vozila i relevantnih tehničkih podataka u vezi s vozilom drugim tvrtkama Volkswagen grupe, proizvodnim pogonima i/ili dobavljačima dijelova vozila.

IV. Koliko će dugo moji podaci biti pohranjeni?

Pohranjujemo vaše podatke sve dok je potrebno za pružanje naših usluga ili sve dok imamo legitimni interes za buduću pohranu.

Uz to podliježemo raznim obvezama zadržavanja i dokumentiranja, koje proizlaze, inter alia, iz njemačkog Trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch, "HGB") i njemačkog Poreznog zakonika (Abgabenordnung, "AO"). Iz tog razloga, razdoblja zadržavanja i dokumentiranja mogu biti do deset godina. Osim toga, razdoblje pohrane također se procjenjuje prema zakonskim razdobljima zastare, koja primjerice mogu iznositi do trideset godina, prema odjeljcima 195. i sljedećim njemačkog Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), prema kojem je uobičajeno razdoblje zadržavanja tri godine.

Pod određenim uvjetima podaci se moraju zadržati na duže razdoblje, na primjer kada se dokumenti zadržavaju zbog sudskog naloga (tj. zabrana brisanja podataka za vrijeme trajanja sudskog postupka) koji je donesen na temelju upravnog ili sudskog postupka.

Moguće je i da smo podložni obvezama zadržavanja i dokumentiranja prema lokalnim zakonima vaše države.