Politika privatnosti – Zaposlenici prodajnih partnera tvrtke Audi

A. Opseg politike privatnosti

U ovoj politici privatnosti informiramo vas na koji način tvrtka AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Njemačka ("mi" ili "Audi") obrađuje vaše osobne podatke u vezi s vašim profesionalnim angažmanom kao zaposlenikom Audijevog prodajnog partnera.

Opće informacije o obradi osobnih podataka u tvrtki Audi mogu se pronaći na našoj internetskoj stranici https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true.

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("ispitanik"); fizička osoba čiji se identitet može utvrditi je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno u vezi s identifikatorom kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili jedan ili više specifičnih čimbenika fizičkog, fiziološkog, genetičkog, mentalnog, gospodarskog, kulturološkog ili socijalnog identiteta navedene fizičke osobe.

Obrada znači bilo koja radnja ili niz radnji koje se obavljaju na osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, bilo da se radi o automatskom procesu, kao što je prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

B. Opće informacije

I. Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je: AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Njemačka.

II. S kim mogu stupiti u kontakt?

Ako želite ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, možete stupiti u kontakt na: https://gdpr.audi.com/. Ondje ćete pronaći dodatne informacije u vezi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka. Svoj zahtjev možete poslati i poštom na sljedeću adresu:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Germany

III. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Vezano za zaštitu podataka, možete se obratiti i našem službeniku za zaštitu podataka za našu tvrtku, na vašem jeziku:

AUDI AG, Data Protection Officer, 85045 Ingolstadt, Germany E-adresa: [email protected]

IV. Koja prava imam?

Sva dolje opisana prava u vezi sa zaštitom podataka i obradom istih mogu biti podložna ograničenjima, prema primjenjivom zakonu EU-a i nacionalnim zakonima. Ovisno o vašoj jurisdikciji, kao ispitanik, imate sljedeća prava na zaštitu podataka:

1. Pravo na informiranost

Imate pravo biti informirani o tome na koji način mi prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke na lako dostupan način i jednostavnim i jasnim jezikom. Ovom politikom ostvarujemo vaše pravo na informiranost, a sadržaj politike može se s vremena na vrijeme ažurirati.

2. Pristup

Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne i, ako se obrađuju, dobiti informacije o podacima koji se odnose na vas i koji se pohranjuju kod tvrtke Audi, kao i informacije u vezi s obradom podataka (tj. svrhu obrade podataka, predviđeni rok pohrane podataka, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, prijenos podataka koji provodi tvrtka Audi itd.) te preuzeti presliku svojih pohranjenih osobnih podataka.

3. Ispravak

Imate pravo zatražiti, bez neopravdane odgode, ispravak neispravnih osobnih podataka koji se odnose na vas kao i dopunu nepotpunih pohranjenih osobnih podataka koji se odnose na vas kod tvrtke Audi.

4. Brisanje

Imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose vas i koji su pohranjeni kod tvrtke Audi, bez neopravdane odgode, ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti.

To posebno vrijedi u slučajevima kada

 • tvoji osobni podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni
 • jedini pravni temelj za obradu bio je vaš pristanak, a vi ste ga povukli
 • dali ste prigovor na obradu na pravnom temelju legitimnog interesa u vezi s vašom određenom situacijom i mi ne možemo dokazati da postoje jači legitimni temelji za obradu
 • vaši su se osobni podaci nezakonito obrađivali ili
 • vaši osobni podaci moraju se obrisati radi ispunjavanja pravne obveze.

Ako smo dijelili vaše podatke s trećim stranama, obavijestit ćemo vas o brisanju, u mjeri u kojoj je to zakonom propisano.

Imajte na umu da je vaše pravo na brisanje podložno ograničenjima. Primjerice, nismo obvezni niti nam je dozvoljeno brisati podatke koje smo obvezni zadržati zbog zakonskih rokova za čuvanje. Slično tomu, podaci koji su nužni radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva isključeni su od vašeg prava na brisanje podataka.

5. Ograničenje obrade

Imate pravo, pod određenim uvjetima, zatražiti ograničenje obrade (tj. označavanje pohranjenih osobnih podataka radi ograničavanja buduće obrade). Pod sljedećim uvjetima:

 • osporavate točnost vaših osobnih podataka te tvrtka Audi mora provjeriti točnost vaših osobnih podataka
 • obrada je nezakonita, ali ne slažete se s brisanjem vaših osobnih podataka već zahtijevate ograničenu uporabu vaših osobnih podataka
 • tvrtka Audi više ne treba vaše osobne podatke u svrhu obrade, ali vama su potrebni radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili
 • dali ste prigovor na obradu, a u tijeku je provjera čiji je legitimni interes nadređen, vaš ili onaj tvrtke Audi.

U slučaju kada je obrada ograničena, takvi podaci će se primjereno označiti i, uz iznimku pohrane, samo obrađivati uz vašu privolu ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Imajte na umu da se umjesto brisanja vaših osobnih podataka može primijeniti ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, kada je to dopušteno primjenjivim zakonom.

6. Prenosivost podataka

Do mjere u kojoj mi automatski obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili ugovora, imate pravo primati podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te ih proslijediti drugom voditelju obrade bez ometanja tvrtke Audi. Isto tako imate pravo izravnog prijenosa osobnih podataka od tvrtke Audi prema drugom voditelju obrade kada je to tehnički izvedivo i pod uvjetom da to ne utječe negativno na prava i slobode drugih.

7. Prigovor

Ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju legitimnog interesa ili u interesu javnosti, imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka koji se odnose na vašu određenu situaciju. Uz to imate neometano pravo prigovora ako obrađujemo vaše podatke u svrhu izravnog marketinga. Za više informacija, pogledajte zasebnu napomenu u odjeljku "Informacije o vašem pravu na prigovor".

U određenim slučajevima odobravamo vam, izvan postavki za zaštitu privatnosti, dodatno neograničeno pravo na prigovor unutar okvira legitimnog interesa. Obavijestit ćemo vas s kojom značajkom ili uslugom je to pravo povezano.

8. Povlačenje privole

Ako ste dali privolu za obradu vaših osobnih podataka, u bilo koje vrijeme ju možete povući. Imajte na umu da će povlačenje privole imati učinak na buduću obradu podataka. Povlačenje privole neće imati utjecaj na obradu koja je provedena prije povlačenja privole.

9. Pritužba

Uz to, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako mislite da je obrada vaših osobnih podataka nezakonita. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi administrativni ili sudski pravni lijek. Adresa nadzornog tijela za zaštitu podataka koje je odgovorno za tvrtku Audi:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht Promenade 18 91522 Ansbach Deutschland / Njemačka

Gore navedeni kontaktni podaci nadzornog tijela ne dovode u pitanje vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu države članice vašeg uobičajenog prebivališta, radnog mjesta ili mjesta navodne povrede prava, pod uvjetima i prema postupku primjenjivog prava.

10. Informacije o vašem pravu na prigovor

a) Pravo na prigovor prema vašoj određenoj situaciji

Imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka na temelju vaše specifične situacije. Pretpostavka za to je da se obrada podataka obavlja u javnom interesu ili na temelju legitimnog interesa. Isto se odnosi i na bilo koje profiliranje. Sve dok obradu vaših osobnih podataka temeljimo na legitimnim interesima, pretpostavit ćemo da se uvjerljivi legitimni interesi mogu dokazati, no svaki ćemo individualni slučaj, naravno, provjeriti. U slučaju prigovora, nećemo nastaviti obrađivati vaše osobne podatke.

Osim,

 • kada možemo dokazati uvjerljive legitimne osnove za obradu takvih podataka koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili
 • Vaši se osobni podaci upotrebljavaju za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

b) Prigovor na obradu vaših podataka za naše svrhe izravnog marketinga

Ako vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga, o tome ćemo vas obavijestiti najkasnije u trenutku prve komunikacije s vama i u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za potrebe takvog marketinga; isto se odnosi i na izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, nećemo više obrađivati vaše osobne podatke u takve svrhe.

c) Prigovor na obradu vaših podataka radi poboljšavanja proizvoda i opće analize kupaca

Kao dio legitimnih interesa, dajemo vam zasebno pravo na prigovor u vezi s obradom vaših osobnih podataka radi poboljšanja proizvoda i opće analize kupaca.

Ako podnesete prigovor na obradu radi poboljšanja proizvoda i/ili opće analize kupaca, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke u te svrhe. To se ne odnosi na statističke procjene zbirnih i anonimnih podataka.

d) Ostvarivanje prava na prigovor

Prigovor se može ostvariti u bilo kojem obliku i trebao bi se adresirati na kontaktne podatke navedene u odjeljku B.II.

V. Koje podatke obrađujemo u koje svrhe i koja se pravna osnova primjenjuje?

Obrađujemo vaše osobne podatke u različite svrhe u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka ("GDPR") i njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG") te drugim lokalnim zakonima. Točni podaci koji se obrađuju i svrha obrade podataka u vezi s vašim profesionalnim angažmanom kao zaposlenikom prodajnog partnera tvrtke Audi, ovise, inter alia, o vašem području rada. Općenito govoreći, obrađujemo vaše osobne podatke temeljeno na sljedećim pravnim osnovama i u sljedeće svrhe:

SvrhaPravna osnova Legitimni interes
Podrška tijelima za provedbu zakona u slučajevima krađe vozila praćenjem vozila ili dijelova vozila na temelju VIN-aJavni interes (čl. 6. st. 1 točka e) GDPR-a)
Suzbijanje prevare i pranja novcaUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Prevencija, borba protiv i istraživanje financiranja terorizma i zločina koji ugrožavaju imovinu, usporedba europskih i međunarodnih protuterorističkih popisa u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonomUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a), Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Ispunjavanje obveza u pogledu kontrole i izvješćivanja prema primjenjivom poreznom zakonu, arhiviranje podatakaUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a), Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Objavljivanje unutar područja administrativnih/sudskih mjera u svrhe dokazivanja, progona i ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovimaUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavks 1. točka c) GDPR-a), Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Računovodstvena i porezna procjena operativne učinkovitostiProvedba ugovora (čl. 6. stavka 1. točka b) GDPR-a), Legitimi interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GRPR-a), Usklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Revizije i posebne revizije, interna istragaLegitimni interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Preispitivanje i usklađivanje s ugovornim i pravnim obvezama tvrtke Audi, njezinih zaposlenika i distribucijskih partnera, dobavljača itd., ako je potrebno upotrebom identifikacijskog broja vozila
Statističke procjene za provjeru upravljanja, određivanje cijene i kontroluLegitimni interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Imamo legitimni interes za provođenje evaluacije za upravljanje našim poslovnim procesima i kontrolu troškova na temelju analize podataka o prodaji i narudžbi prema modelu prodajnih kanala, statusu narudžbe, analize zatraženih verzija i opreme, izvješćivanju poslovnih pokazatelja, ako je potrebno upotrebom identifikacijskog broja vozila.
Izvršavanje pravnih zahtjeva i obrana u sporovimaLegitimni interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Imamo legitimni interes radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Upiti za relevantne osobe za kontakt zadužene za pitanja vezana uz GDPR (npr. službenik za zaštitu podataka, osobe ovlaštene za izdavanje uputa, osobe ovlaštene za primanje uputa)Usklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Suradnja s poslovnim partnerima, provediva struktura procesa GDPR-a unutar poslovnih odnosa, ispunjavanje zakonskih i regulatornih zahtjeva

Ako obrađujemo dodatne podatke u neke druge svrhe ili na temelju neke druge pravne osnove, to ćemo naglasiti odvojeno u dijelu s pripadajućom pravnom osnovom u odjeljku C.I.

VI. Tko prima moje podatke?

U tvrtki Audi, subjekti koji primaju vaše podatke moraju ispunjavati ugovorne i zakonske obveze te čuvati naše legitimne interese. Naši pružatelji usluga (takozvani izvršitelji obrade) koje upotrebljavamo i angažiramo mogu isto primati podatke u te svrhe. U pravilu ćemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama samo kada je to potrebno za izvršavanje ugovora, ako mi ili treća strana imamo legitimni interes u objavljivanju informacija ili ako ste dali svoju privolu. Uz to, podaci se mogu dijeliti s trećim stranama (uključujući i istražnim ili sigurnosnim tijelima) do mjere u kojoj smo prema zakonu ili izvršnim regulatornim ili sudskim nalozima obvezni. Detalji o izvršiteljima obrade koje koristimo i drugim primateljima koji primaju osobne podatke uključeni su u sljedećim odjeljcima B.VI.1, B.VI.2, C.III.1 i C.III.2. Zbog opsega i kompleksnosti podataka koje tvrtka Audi obrađuje, nije moguće navesti svakog primatelja vaših osobnih podataka zasebno u ovoj Politici privatnosti, zbog čega su navedene samo opće kategorije primatelja.

1. Izvršitelji obrade

Pružatelji usluga koji se koriste i djeluju u ime tvrtke Audi (takozvani izvršitelji obrade) mogu primati podatke u gore navedene svrhe. Koristimo izvršitelje obrade sljedećih kategorija za pružanje određenih usluga, koji nas podržavaju pri izvršavanju naših poslovnih procesa. Konkretno, to uključuje radnje u sljedećim kategorijama:

 • pružatelji usluga praćenja
 • internetske agencije
 • pružatelj usluga smještaja na poslužitelju.

2. Treće strane

Treće strane mogu primati podatke u svrhe koje su navedene u odjeljku B.V.

Ako vaše podatke dijelimo s dodatnim izvršiteljima obrade ili trećim stranama u okviru drugih pojedinačnih usluga, obavijestit ćemo vas o tome na način opisan u odjeljku C.III.1 i C.III.2.

3. Prenose li se podaci u treću zemlju?

Prijenos podataka u treće zemlje (tj. zemlje koje nisu države članice Europske unije niti Europskog gospodarskog područja) može se odviti do mjere do koje je potrebno za pružanje usluga vama, kada je to zakonski potrebno ili kada ste nam za to dali privolu. Pod istim uvjetima, možemo dijeliti vaše osobne podatke s izvršiteljima obrade u trećim zemljama.

Imajte na umu da nemaju sve treće zemlje razinu zaštite podataka koju Europska komisija smatra primjerenom. Za prijenose podataka u treće zemlje u kojima ne postoji primjerena razina zaštite podataka, prije otkrivanja podataka osiguravamo da primatelj ili ima primjerenu razinu zaštite podataka (npr. odluka o primjerenosti Europske komisije ili ugovor o takozvanoj standardnoj ugovornoj klauzuli Europske unije s primateljem) ili ste nam dali izričitu privolu.

Možete preuzeti presliku o određenim primjenjivim ili dogovorenim pravilima kako biste se uvjerili u primjerenu razinu zaštite podataka. U tu svrhu upotrijebite informacije iz odjeljka za kontakt.

Detalji oprijenosima podataka u treće zemlje, kada je to relevantno, dani su u ovom odjeljku ili u odjeljku C.III.3.

VII. Koliko će dugo moji podaci biti pohranjeni?

Pohranjujemo vaše podatke sve dok je potrebno za pružanje naših usluga ili sve dok imamo legitimni interes za buduću pohranu, posebice u svrhu otklanjanja problema.

Uz to podliježemo raznim obvezama zadržavanja i dokumentiranja, koje proizlaze, inter alia, iz njemačkog Trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch, "HGB") i njemačkog Poreznog zakonika (Abgabenordnung, "AO"). Iz tog razloga, razdoblja zadržavanja i dokumentiranja mogu biti do deset godina. Osim toga, razdoblje pohrane također se procjenjuje prema zakonskim razdobljima zastare, koja primjerice mogu iznositi do trideset godina, prema odjeljcima 195. i sljedećim njemačkog Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), prema kojem je uobičajeno razdoblje zadržavanja tri godine.

Pod određenim uvjetima podaci se moraju zadržati na duže razdoblje, na primjer kada se dokumenti zadržavaju zbog sudskog naloga (tj. zabrana brisanja podataka za vrijeme trajanja sudskog postupka) koji je donesen na temelju upravnog ili sudskog postupka.

Moguće je i da smo podložni obvezama zadržavanja i dokumentiranja prema lokalnim zakonima vaše države.

Ako postoje daljnje informacije, pronaći ćete ih u odjeljku C.IV o obvezama zadržavanja u vezi s pojedinačnim uslugama.

C. Obrada za koju je tvrtka Audi jedini voditelj obrade

I. Koje podatke obrađujemo u koje svrhe i koja se pravna osnova primjenjuje?

Obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo na zakonit način od vas ili na zakonit način pohranimo o vama u okviru naših poslovnih odnosa s Audi prodajnim partnerom (Audi partner, Audi servisni partner, Audi uvoznik ili veliki ovlašteni zastupnik) gdje ste zaposleni i u okviru našeg međusobnog odnosa. To posebno uključuje uporabu informatičkih sustava (uključujući internetske stranice, platforme, sustave za ovlaštene zastupnike) i komunikacijskih alata, kontakt sa zaposlenicima tvrtke Audi ili službom za korisnike tvrtke Audi, informacije koje preuzimamo od vaših nadređenih i kolega, prijave na internetske biltene, sudjelovanje na obukama ili stalnom obrazovanju tvrtke Audi, sudjelovanje na sastancima prodajnih partnera i događajima, sudjelovanje u izvlačenjima i natjecanjima ili primanje negotovinskih pogodnosti.

Relevantni osobni podaci uključuju:

 • službeni kontakt i (poslovne) organizacijske podatke (npr. prezime, ime, titula, stručna sprema, spol, adresa, mjesto i datum rođenja i državljanstvo, prebivalište i radna dozvola, tvrtka, odjel, aktivnosti, e-adresa, adresa, telefonski brojevi)
 • podatke u vezi s osobnim/poslovnim okolnostima i karakteristikama (npr. stručna klasifikacija, obveze, aktivnosti, kvalifikacije, podatke o obukama i stalnom obrazovanju, izjavama u vezi sa zaštitom podataka kao što su izjave privole za obradu osobnih podataka, jezične vještine)
 • posebnu kategoriju: fotografije (npr. portreti koji se obrađuju ili objavljuju na temelju posebne privole za interne potrebe, npr. na internim društvenim mrežama)
 • podatke o korištenju informacijskih tehnologija (npr. korisnički ID, uloge i autorizacija, dozvole sustava, vrijeme prijave, naziv računala, IP adresa, postavke koje su specifične za nekog korisnika, dokumentiranje promjena itd.)
 • podatke zakonitih sustava nadzora (npr. podaci informatičkih sigurnosnih programa - uključujući datoteke zapisnika s IP adresama, MAC adresama, unose u zapisnik)
 • podatke o kvalifikacijama (npr. povijest kvalifikacija, planiranje obrazovanja, sastanci o obrazovanju, centar za procjenu, potencijalni razgovori)
 • osim toga, možemo obrađivati dodatne osobne podatke o vama koje nam pružate u okviru poslovnog odnosa, npr. korištenjem portala ili u sklopu vašeg kontakta sa našim zaposlenicima.

Uvijek obrađujemo vaše osobne podatke u neku određenu svrhu i samo u onoj mjeri koja je potrebna za ispunjavanje te svrhe.

Obrada se može odviti na temelju sljedećih pravnih načela:

 • obrada je potrebna za izvršenje ugovora u kojem ste vi jedna od ugovornih strana ili kako bismo na vaš zahtjev poduzeli korake prije potpisivanja ugovora (članak 6. stavka 1. podst. 1 točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a))
 • obrada je potrebna za usklađenost s pravnim zahtjevima prema zakonu EU-a/EEA-a ili zakonu neke države članice EU-a/EEA-a kojem je tvrtka Audi podložna (članak 6. stavka 1. podst. 1 točka c) GDPR-a)
 • obrada je potrebna za zaštitu vaših ključnih interesa ili onih neke druge fizičke osobe (članak 6. stavka 1. podst. 1 točka d) GDPR-a)
 • obrada je potrebna za obavljanje zadatka od javnog interesa ili za izvršavanje službene ovlasti dodijeljene tvrtki Audi (članak 6. stavka 1. podst. 1 točka e) GDPR-a)
 • obrada je potrebna za svrhu legitimnih interesa tvrtke Audi ili treće strane, osim kada je takav interes podređen vašim interesima ili osnovnim pravima i slobodama što zahtijeva zaštitu osobnih podataka, posebno kada je ispitanik dijete (članak 6. stavka 1. podst. 1 točka f) GDPR-a).

Obrađujemo osobne podatke koje dobivamo kroz uporabu informatičkih sustava, sudjelovanje u događajima i mjerama kvalificiranja, kao i nagradne igre i izvlačenja, u svrhu donošenja koraka prije potpisivanja ugovora te izvršavanja odgovarajućeg ugovora na temelju članka 6. stavka 1. podst. 1 točke b) Opće uredbe za zaštitu podataka (GDPR-a), ovisno u kakvom ste ugovornom odnosu. Do mjere u kojoj se registracije, prijave ili uporaba odvija preko prodajnog partnera kod kojeg ste zaposleni, obrađujemo vaše podatke na temelju legitimnog interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. post.1 točkom f) GDPR-a. U tom je slučaju legitimni interes tvrtke Audi izvršavanje ugovora sklopljenog s odgovarajućim prodajnim partnerom tvrtke Audi.

U vezi s gore navedenim pojašnjenjima, vaše osobne podatke obrađujemo na temelju sljedećih pravnih načela i u sljedeće svrhe, posebno:

SvrhaPrimjeriPravna osnovaLegitimni interes
Administracija poslovnog odnosa s prodajnim partnerom/izvršavanje ugovora s prodajnim partnerima (npr. ugovori sa zastupnicima i servisnim partnerimaOpća komunikacija i kontakt s prodajnim partnerom Upravljanje korisničkim pravima (davanje dozvola, informatička podrška, pristup sustavu, administracija autorizacija) Organizacija/pozivnice za sastanke, upravljanje događajima i sudionicima Izdavanje računa Izvješća (npr. izvješća o prodaji i izvješća o uspješnosti) Administracija Audi partner portal, Audi prodajni forum Audi partner centar Kontakt osobe/osobe za vezu za poslovni odnos, npr. kontakt osoba za izračun bonusa, narudžbe, zahtjeve Upitnici o zadovoljstvu zaposlenika prodajnih partnera Promoviranje prodajelegitimni interes (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje usluga obećanih određenim prodajnim partnerima, održavanje prodajne mreže
Brendiranje i podrška prodajnih partneraSlanje e-biltena i informacija o proizvodima/tvrtki, komunikacija i događanja za promidžbu marke/proizvoda (npr. konferencije)legitimni interes (čl. 6. st. 1. točka f) GDPR-a) i izvršavanje ugovora(čl. 6. st. 1. točka b) GDPR-a)Interni i eksterni imidž tvrtke Audi
Administracija IT sustavaUspostavljanje korisnika i administracija, dodjela uloga, stvaranje profilalegitimni interes (čl. 6. st. 1. točka f) GDPR-a) i izvršavanje ugovora (čl. 6. st. 1. točka b) GDPR-a
Razvoj prodajnih partnera i osoblja, obuke, ciljane upute i stalno obrazovanjeUpravljanje kvalifikacijama Programi kvalifikacija Administracija kvalifikacijama (npr. bilježenje internih/eksternih mjera kvalificiranja, planiranje rasporeda/resursa za mjere kvalificiranja, administracija vanjskih govornika) Slanje e-biltena zaposlenicima (do mjere u kojoj je to zaposlenik zatražio) Izvršavanje mjera kvalificiranja Razvoj osoblja i potencijalni sastanci te revizija kvalifikacija/posebnih kompetencija prodajnog partnera Izdavanje računa za obuke i mjere kvalificiranjalegitimni interes (čl. 6. st. 1. točka f) GDPR-a) i izvršavanje ugovora (čl. 6. st. 1. točka b) GDPR-aRevizija potrebnih posebnih kompetencija i kvalifikacija prodajnog osoblja kao i osiguravanje kvalitete te provjera pridržava li se određeni prodajni partner ugovornih obveza, posebno u vezi s konceptom kvalificiranja.
Učinkovitost natjecanja i nagradnih igaraAudi Twin CupIzvršavanje ugovora (čl. 6. st. 1. točka b) GDPR-a)
PoreziIzračun i prijava financijskih pogodnosti kao negotovinskih povlastica Pravna dokumentacija u vezi s primateljima ugošćenja i darovaIspunjavanje naših zakonskih poreznih obveza (čl. 6. st. 1. točka c) GDPR-a)

II. Postoji li neka obveza koja mene obvezuje na pružanje podataka?

U okviru našeg poslovnog odnosa, morate samo pružiti one osobne podatke koji su potrebni za izvršavanje poslovnog odnosa ili one koji smo zakonski obvezni prikupiti. Obavijestit ćemo vas o tome u koje nam osobne podatke morate dostaviti na temelju pravne ili ugovorne obveze, nakon što prikupimo te podatke uz napomenu na određenu obvezu. Ako nam ne dostavite određene podatke, nećemo vam biti u mogućnosti pružiti određene usluge. Na primjer, ako nam ne dostavite vaše kontaktne informacije, nećemo biti u mogućnosti kontaktirati vas u vezi s određenim pitanjima.

III. Tko prima moje podatke?

Zbog opsega i kompleksnosti podataka koje tvrtka Audi obrađuje, nije moguće navesti svakog primatelja vaših osobnih podataka pojedinačno u ovoj obavijesti o zaštiti podataka, zbog čega samo navodimo opće kategorije primatelja. Unutar tvrtke Audi vaše podatke primaju uredi koji ih zahtijevaju u okviru njihovih aktivnosti (npr. Prodaja Njemačka, IT).

1. Izvršitelji obrade

Pružatelji usluga koje zapošljavamo na ugovor (takozvani ugovorni izvršitelji obrade) isto mogu primati vaše podatke u gore navedene svrhe. Oni uključuju, ali ne odnose se samo na sljedeće:

 • tvrtke VW Grupe koje pružaju usluge (npr. IT usluge) za Audi (npr. VW AG)
 • pružatelji usluga tiska
 • pružatelji medijskih usluga
 • pružatelji usluga arhiviranja
 • pružatelji usluga smještaja na poslužitelju
 • pružatelji IT usluga.

2. Treće strane

Osim toga, vaše osobne podatke otkrivamo sljedećim primateljima ili kategorijama primatelja koji djeluju kao voditelji obrade:

 • kupcima, pružateljima usluga, dobavljačima tvrtke Audi s kojima imate odnos u sklopu svojih stručnih aktivnosti ili u sklopu našeg poslovnog odnosa
 • vanjskim konzultantima tvrtke Audi (odvjetnicima, poreznim savjetnicima, revizorima)
 • osiguravateljskim kućama
 • službenicima unutar svojih nadležnosti (npr. porezna uprava, policija, javni tužitelj, nositelji socijalnih osiguranja)
 • sudovima
 • ostalim trećim stranama u mjeri u kojoj nas oni upute da im proslijedimo vaše podatke ili nam vi date privolu.

3. Prenose li se moji podaci u treće zemlje?

U pravilu ne prenosimo vaše podatke u treće zemlje (države koje nisu države članice Europske unije niti Europskog gospodarskog prostora) ili međunarodnim organizacijama.

Postoje iznimke ako ste zaposlenik prodajnog partnera koji ima sjedište u trećoj zemlji ili kada se neki događaj održava u nekoj trećoj zemlji. Osim toga, moguće je da neki naši pružatelji usluga imaju sjedište u trećim zemljama. U nekim slučajevima se osobni podaci mogu prenijeti i službenicima i sudovima u trećim zemljama.

Imajte na umu da nemaju sve treće zemlje razinu zaštite podataka koju Europska komisija smatra primjerenom. Za prijenose podataka u treće zemlje u kojima ne postoji primjerena razina zaštite podataka, prije otkrivanja podataka osiguravamo da primatelj ili ima primjerenu razinu zaštite podataka (npr. odluka o primjerenosti Europske komisije ili ugovor o takozvanoj standardnoj ugovornoj klauzuli Europske unije s primateljem) ili ste nam dali izričitu privolu (u slučaju kada ne postoji neki drugi zaštitni mehanizam prema GDPR-u). Možete preuzeti presliku tih mjera. Za to se poslužite kontaktnim informacijama koje su gore navedene.

IV. Koliko će dugo moji podaci biti pohranjeni?

Koliko je potrebno jer obrađujemo i pohranjujemo vaše osobne podatke za vrijeme vašeg zaposlenja s određenim prodajnim partnerom ili za vrijeme trajanja vašeg odnosa s nama, u skladu s mjerodavnim zakonima.

Uz to podliježemo raznim obvezama zadržavanja i dokumentiranja, koje proizlaze, inter alia, iz njemačkog Trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch, "HGB") i njemačkog Poreznog zakonika (Abgabenordnung, "AO"). Iz tog razloga, razdoblja zadržavanja i dokumentiranja mogu biti do deset godina. Osim toga, razdoblje pohrane također se procjenjuje prema zakonskim razdobljima zastare, koja primjerice mogu iznositi do trideset godina, prema odjeljcima 195. i sljedećim njemačkog Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), prema kojem je uobičajeno razdoblje zadržavanja tri godine.

Pod određenim uvjetima podaci se moraju zadržati na duže razdoblje, na primjer kada se dokumenti zadržavaju zbog sudskog naloga (tj. zabrana brisanja podataka za vrijeme trajanja sudskog postupka) koji je donesen na temelju upravnog ili sudskog postupka.

Moguće je i da smo podložni obvezama zadržavanja i dokumentiranja prema lokalnim zakonima vaše države.