Politika privatnosti – Postupak za servis vozila

A. Opseg politike privatnosti

U ovoj Politici o privatnosti obavještavamo vas o postupku obrade osobnih podataka koju provodi tvrtka AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Njemačka ("mi" ili "Audi") kao proizvođač, u vezi s vašim ugovorom s Audi servisnim partnerom ili servisnom tvrtkom (npr. u svrhu obavljanja popravaka, servisa, provjera).

Obavijestit ćemo vas o obradi podataka u vezi s uporabom drugih proizvoda i usluga, npr. myAudi i Audi connect usluge, u zasebnoj obavijesti o zaštiti podataka. Vaš Audi partner će vas također obavijestiti o takvoj obradi podataka koju provodi isti partner.

Opće informacije o obradi osobnih podataka u tvrtki Audi mogu se pronaći na našoj internetskoj stranici https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true.

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("ispitanik"); fizička osoba čiji se identitet može utvrditi je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno u vezi s identifikatorom kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili jedan ili više specifičnih čimbenika fizičkog, fiziološkog, genetičkog, mentalnog, gospodarskog, kulturološkog ili socijalnog identiteta navedene fizičke osobe.

Svakom se vozilu dodjeljuje jedinstveni identifikacijski broj vozila. U raznim se zemljama tim identifikacijskim brojem vozila ("VIN") vozilo može slijediti do trenutnog i prijašnjih vlasnika vozila preko informacija odgovarajućeg tijela nadležnog za cestovni promet. Postoje i drugi načini slijeđenja podataka koji se prikupljaju preko vozila do vlasnika ili vozača, npr. preko registarske pločice vozila.

Stoga podaci koji su dobiveni ili koji se obrađuju upravljačkim jedinicama stoga mogu biti osobni podaci ili pod određenim okolnostima mogu postati osobni podaci. Ovisno o dostupnim podacima vozila, mogu se izvesti zaključci, na primjer, o vašem ponašanju tijekom upravljanja vozilom, vašoj lokaciji ili ruti ili vašim navikama uporabe vozila.

Obrada znači bilo koja radnja ili niz radnji koje se obavljaju na osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, bilo da se radi o automatskom procesu, kao što je prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

B. Opće informacije

I. Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je: AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Njemačka.

II. S kim mogu stupiti u kontakt?

Ako želite ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, možete stupiti u kontakt na: https://gdpr.audi.com/. Ondje ćete pronaći dodatne informacije u vezi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka. Svoj zahtjev možete poslati i poštom na sljedeću adresu:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Germany

III. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Vezano za zaštitu podataka, možete se obratiti i našem službeniku za zaštitu podataka za našu tvrtku, na vašem jeziku:

AUDI AG, Data Protection Officer, 85045 Ingolstadt, Germany E-adresa: [email protected]

VI. Koja prava imam?

Sva dolje opisana prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka i obradom istih mogu biti podložna ograničenjima, prema primjenjivom zakonu EU-a i/ili nacionalnim zakonima. Ovisno o vašoj jurisdikciji, kao ispitanik imate sljedeća prava na zaštitu podataka:

1. Pravo na informiranost

Imate pravo biti informirani o tome na koji način mi prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke na lako dostupan način i jednostavnim i jasnim jezikom. Ovom politikom ostvarujemo vaše pravo na informiranost, a sadržaj politike može se s vremena na vrijeme ažurirati.

2. Pristup

Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne i, ako se obrađuju, dobiti informacije o podacima koji se odnose na vas i koji se pohranjuju kod tvrtke Audi, kao i informacije u vezi s obradom podataka (tj. svrhu obrade podataka, predviđeni rok pohrane podataka, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, prijenos podataka koji provodi tvrtka Audi itd.) te preuzeti presliku svojih pohranjenih osobnih podataka.

3. Ispravak

Imate pravo zatražiti, bez neopravdane odgode, ispravak neispravnih osobnih podataka koji se odnose na vas kao i dopunu nepotpunih pohranjenih osobnih podataka koji se odnose na vas kod tvrtke Audi.

4. Brisanje

Imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose vas i koji su pohranjeni kod tvrtke Audi, bez neopravdane odgode, ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti.

To posebno vrijedi u slučajevima kada

 • vaši osobni podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni;
 • jedini pravni temelj za obradu bio je vaš pristanak, a vi ste ga povukli;
 • dali ste prigovor na obradu na pravnom temelju legitimnog interesa u vezi s vašom određenom situacijom i mi ne možemo dokazati da postoje jači legitimni temelji za obradu;
 • vaši su se osobni podaci nezakonito obrađivali; ili
 • vaši osobni podaci moraju se obrisati radi ispunjavanja pravne obveze.

Ako smo dijelili vaše podatke s trećim stranama, obavijestit ćemo vas o brisanju, u mjeri u kojoj je to zakonom propisano.

Imajte na umu da je vaše pravo na brisanje podložno ograničenjima. Primjerice, nismo obvezni niti nam je dozvoljeno brisati podatke koje smo obvezni zadržati zbog zakonskih rokova za čuvanje. Slično tomu, podaci koji su nužni radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva isključeni su od vašeg prava na brisanje podataka.

5. Ograničenje obrade

Imate pravo, pod određenim uvjetima, zatražiti ograničenje obrade (tj. označavanje pohranjenih osobnih podataka radi ograničavanja buduće obrade). Pod sljedećim uvjetima:

 • Osporavate točnost vaših osobnih podataka te tvrtka Audi mora provjeriti točnost vaših osobnih podataka;
 • Obrada je nezakonita, ali ne slažete se s brisanjem vaših osobnih podataka već zahtijevate ograničenu uporabu vaših osobnih podataka;
 • Tvrtka Audi više ne treba vaše osobne podatke u svrhu obrade, ali vama su potrebni radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili
 • Dali ste prigovor na obradu, a u tijeku je provjera čiji je legitimni interes nadređen, vaš ili onaj tvrtke Audi.

U slučaju kada je obrada ograničena, takvi podaci će se primjereno označiti i, uz iznimku pohrane, samo obrađivati uz vašu privolu ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Imajte na umu da se umjesto brisanja vaših osobnih podataka može primijeniti ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, kada je to dopušteno primjenjivim zakonom.

6. Prenosivost podataka

Do mjere u kojoj mi automatski obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili ugovora, imate pravo primati podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te ih proslijediti drugom voditelju obrade bez ometanja tvrtke Audi. Isto tako imate pravo izravnog prijenosa osobnih podataka od tvrtke Audi prema drugom voditelju obrade kada je to tehnički izvedivo i pod uvjetom da to ne utječe negativno na prava i slobode drugih.

7. Prigovor

Ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju legitimnog interesa ili u interesu javnosti, imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka koji se odnose na vašu određenu situaciju. Uz to imate neometano pravo prigovora ako obrađujemo vaše podatke u svrhu izravnog marketinga. Za više informacija, pogledajte zasebnu napomenu u odjeljku "Informacije o vašem pravu na prigovor".

U određenim slučajevima odobravamo vam, izvan postavki za zaštitu privatnosti, dodatno neograničeno pravo na prigovor unutar okvira legitimnog interesa. Obavijestit ćemo vas s kojom značajkom ili uslugom je to pravo povezano.

8. Povlačenje privole

Ako ste dali privolu za obradu vaših osobnih podataka, u bilo koje vrijeme ju možete povući. Imajte na um da će povlačenje privole imati učinak na buduću obradu podataka. Povlačenje privole neće imati utjecaj na obradu koja je provedena prije povlačenja privole.

9. Pritužba

Uz to, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako mislite da je obrada vaših osobnih podataka nezakonita. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi administrativni ili sudski pravni lijek. Adresa nadzornog tijela za zaštitu podataka koje je odgovorno za tvrtku Audi:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht Promenade 18 91522 Ansbach Deutschland / Njemačka

Gore navedeni kontaktni podaci nadzornog tijela ne dovode u pitanje vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu države članice vašeg uobičajenog prebivališta, radnog mjesta ili mjesta navodne povrede prava, pod uvjetima i prema postupku primjenjivog prava.

10. Informacije o vašem pravu na prigovor

a) Pravo na prigovor prema vašoj određenoj situaciji

Imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka na temelju vaše specifične situacije. Pretpostavka za to je da se obrada podataka obavlja u javnom interesu i na temelju legitimnog interesa. Isto se odnosi i na bilo koje profiliranje. Sve dok obradu vaših osobnih podataka temeljimo na legitimnim interesima, pretpostavit ćemo da se uvjerljivi legitimni interesi mogu dokazati, no svaki ćemo individualni slučaj, naravno, provjeriti. U slučaju prigovora, nećemo nastaviti obrađivati vaše osobne podatke.

Osim,

 • kada možemo dokazati uvjerljive legitimne osnove za obradu takvih podataka koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili
 • Vaši se osobni podaci upotrebljavaju za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

b) Prigovor na obradu vaših podataka za naše svrhe izravnog marketinga

Ako vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga, o tome ćemo vas obavijestiti najkasnije u trenutku prve komunikacije s vama i u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za potrebe takvog marketinga; isto se odnosi i na izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, nećemo više obrađivati vaše osobne podatke u takve svrhe.

c) Prigovor na obradu vaših podataka radi poboljšavanja proizvoda i opće analize kupaca

Kao dio legitimnih interesa, dajemo vam zasebno pravo na prigovor u vezi s obradom vaših osobnih podataka radi poboljšanja proizvoda i opće analize kupaca.

Ako podnesete prigovor na obradu radi poboljšanja proizvoda i/ili opće analize kupaca, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke u te svrhe. To se ne odnosi na statističke procjene zbirnih i anonimnih podataka.

d) Ostvarivanje prava na prigovor

Prigovor se može ostvariti u bilo kojem obliku i trebao bi se adresirati na kontaktne podatke navedene u odjeljku B.II.

V. Koje podatke obrađujemo u koje svrhe i koja se pravna osnova primjenjuje?

Obrađujemo vaše osobne podatke u različite svrhe u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka ("GDPR") i njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG") te drugim lokalnim zakonima. Podaci koji se obrađuju i svrha obrade podataka ovise najprije o uslugama koje vam pružamo. Osim toga, općenito govoreći, obrađujemo vaše osobne podatke temeljeno na sljedećim pravnim osnovama i u sljedeće svrhe:

SvrhaPravna osnovaLegitimni interes
Podrška tijelima za provedbu zakona u slučajevima krađe vozila praćenjem vozila ili dijelova vozila na temelju VIN-aJavni interes (čl. 6. st. 1. točka e) GDPR-a)
Suzbijanje prevare i pranja novcaUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavak 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Prevencija, borba protiv i istraživanje financiranja terorizma i zločina koji ugrožavaju imovinu, usporedba europskih i međunarodnih protuterorističkih popisa u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonomUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Ispunjavanje obveza u pogledu kontrole i izvješćivanja prema primjenjivom poreznom zakonu, arhiviranju podatakaUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Objavljivanje unutar područja administrativnih/sudskih mjera u svrhe dokazivanja, progona i ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovimaUsklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Računovodstvena i porezna procjena operativne učinkovitostiUsklađivanje s pravnom obvezom (čl. 6. stavak 1. točka f GDPR-a, Usklađivanje s našim pravnim obvezama, čl. 6. stavak 1. točka c GDPR-a)Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
Revizije i posebne revizije, interna istragaLegitimni interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Preispitivanje i usklađivanje s ugovornim i pravnim obvezama tvrtke Audi, njezinih zaposlenika i distribucijskih partnera, dobavljača itd., ako je potrebno upotrebom identifikacijskog broja vozila
Statističke procjene za provjeru upravljanja, određivanje cijene i kontroluLegitimni interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Imamo legitimni interes za provođenje evaluacije za upravljanje našim poslovnim procesima i kontrolu troškova na temelju analize podataka o prodaji i narudžbi prema modelu prodajnih kanala, statusu narudžbe, analize zatraženih verzija i opreme, izvješćivanju poslovnih pokazatelja, ako je potrebno upotrebom identifikacijskog broja vozila.
Izvršavanje pravnih zahtjeva i obrana u sporovimaLegitimni interes (čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Imamo legitimni interes radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Upiti za relevantne osobe za kontakt zadužene za pitanja vezana uz GDPR (npr. službenik za zaštitu podataka, osobe ovlaštene za izdavanje uputa, osobe ovlaštene za primanje uputa)Usklađivanje s našim pravnim obvezama (čl. 6. stavka 1. točka c) GDPR-a, Legitimni interes, čl. 6. stavka 1. točka f) GDPR-a)Suradnja s poslovnim partnerima, provediva struktura procesa GDPR-a unutar poslovnih odnosa, ispunjavanje zakonskih i regulatornih zahtjeva

Ako obrađujemo dodatne podatke u neke druge svrhe ili na temelju neke druge pravne osnove, to ćemo naglasiti odvojeno u dijelu s pripadajućom pravnom osnovom u odjeljku C.I.

VI. Tko prima moje podatke?

U tvrtki Audi, subjekti koji primaju vaše podatke moraju ispunjavati ugovorne i zakonske obveze te čuvati naše legitimne interese. Naši pružatelji usluga (takozvani izvršitelji obrade) koje upotrebljavamo i angažiramo mogu isto primati podatke u te svrhe. U pravilu ćemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama samo kada je to potrebno za izvršavanje ugovora, ako mi ili treća strana imamo legitimni interes u objavljivanju informacija ili ako ste dali svoju privolu. Uz to, podaci se mogu dijeliti s trećim stranama (uključujući i istražnim ili sigurnosnim tijelima) do mjere u kojoj smo prema zakonu ili izvršnim regulatornim ili sudskim nalozima obvezni. Detalji o izvršiteljima obrade koje koristimo i drugim primateljima koji primaju osobne podatke uključeni su u sljedećim odjeljcima B.VI.1, B.VI.2, C.III.1 i C.III.2. Zbog opsega i kompleksnosti podataka koje tvrtka Audi obrađuje, nije moguće navesti svakog primatelja vaših osobnih podataka zasebno u ovoj Politici privatnosti, zbog čega su navedene samo opće kategorije primatelja.

1. Izvršitelji obrade

Pružatelji usluga koji se koriste i djeluju u ime tvrtke Audi (takozvani izvršitelji obrade) mogu primati podatke u gore navedene svrhe. Koristimo izvršitelje obrade sljedećih kategorija za pružanje određenih usluga, koji nas podržavaju pri izvršavanju naših poslovnih procesa. Konkretno, to uključuje radnje u sljedećim kategorijama:

 • Internetske agencije
 • Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju

2. Treće strane

Treće strane mogu primati podatke u svrhe koje su navedene u odjeljku B.V.

Ako vaše podatke dijelimo s dodatnim izvršiteljima obrade ili trećim stranama u okviru drugih pojedinačnih usluga, obavijestit ćemo vas o tome na način opisan u odjeljku C.III.1 i C.III.2.

3. Prenose li se podaci u treću zemlju?

Prijenos podataka u treće zemlje (tj. zemlje koje nisu države članice Europske unije niti Europskog gospodarskog područja) može se odviti do mjere do koje je potrebno za pružanje usluga vama, kada je to zakonski potrebno ili kada ste nam za to dali privolu (u slučaju kada ne postoji neki drugi zaštitni mehanizam prema GDPR-u). Pod istim uvjetima, možemo dijeliti vaše osobne podatke s izvršiteljima obrade u trećim zemljama.

Imajte na umu da nemaju sve treće zemlje razinu zaštite podataka koju Europska komisija smatra primjerenom. Za prijenose podataka u treće zemlje u kojima ne postoji primjerena razina zaštite podataka, prije otkrivanja podataka osiguravamo da primatelj ili ima primjerenu razinu zaštite podataka (npr. odluka o primjerenosti Europske komisije ili ugovor o takozvanoj standardnoj ugovornoj klauzuli Europske unije s primateljem) ili ste nam dali izričitu privolu.

Možete preuzeti presliku o određenim primjenjivim ili dogovorenim pravilima kako biste se uvjerili u primjerenu razinu zaštite podataka. U tu svrhu upotrijebite odjeljak za kontakt.

Detalji o prijenosima podataka u treće zemlje, kada je to relevantno, dani su u ovom odjeljku ili u odjeljku C. s obzirom na individualne usluge.

VII. Koliko će dugo moji podaci biti pohranjeni?

Pohranjujemo vaše podatke sve dok je potrebno za pružanje naših usluga ili sve dok imamo legitimni interes za buduću pohranu, posebice u svrhu otklanjanja problema.

Uz to podliježemo raznim obvezama zadržavanja i dokumentiranja, koje proizlaze, inter alia, iz njemačkog Trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch, "HGB") i njemačkog Poreznog zakonika (Abgabenordnung, "AO"). Iz tog razloga, razdoblja zadržavanja i dokumentiranja mogu biti do deset godina. Osim toga, razdoblje pohrane također se procjenjuje prema zakonskim razdobljima zastare, koja primjerice mogu iznositi do trideset godina, prema odjeljcima 195. i sljedećim njemačkog Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), prema kojem je uobičajeno razdoblje zadržavanja tri godine.

Pod određenim uvjetima podaci se moraju zadržati na duže razdoblje, na primjer kada se dokumenti zadržavaju zbog sudskog naloga (tj. zabrana brisanja podataka za vrijeme trajanja sudskog postupka) koji je donesen na temelju upravnog ili sudskog postupka.

Moguće je i da smo podložni obvezama zadržavanja i dokumentiranja prema lokalnim zakonima vaše države.

Ako postoje daljnje informacije, pronaći ćete ih u odjeljku C.IV o obvezama o zadržavanju.

C. Obrada za koju je tvrtka Audi jedini voditelj obrade

I. Koje podatke obrađujemo u koje svrhe i koja se pravna osnova primjenjuje?

1. Podaci koje ste nam vi dostavili

Obrađujemo osobne podatke koje ste nam izravno dostavili u okviru našeg poslovnog odnosa, tj. pri uspostavljanju, izvršavanju i upravljanju našeg poslovnog odnosa ili pružanju usluga (uključujući obradu mogućih slučajeva jamstava i garancije) ili vaših upita u slučajevima kada nas izravno kontaktirate. Relevantni osobni podaci obično uključuju osobne podatke (ime, adresu i druge kontaktne podatke (npr. telefon, e-adresa), datum i mjesto rođenja te državljanstvo). Uz to se mogu obrađivati i neki dodatni osobni podaci, ovisno o vrsti vozila.

Osim toga, obrađujemo osobne podatke koje smo zakonito primili i koje nam je dozvoljeno obraditi s javno dostupnih izvora (npr. nacionalno tijelo za cestovni promet).

Informacije o obradi vaših osobnih podataka u okviru našeg izravnog poslovnog odnosa možete pronaći na www.audi.de/datenschutz.

2. Podaci koje nam dostavljaju Audi partneri i servisne tvrtke

Obrađujemo osobne podatke - u mjeri u kojoj je to potrebno u vezi s vašim upitom - koje zakonito dobivamo od Audi servisnih partnera ili nezavisnih servisnih tvrtki u tijeku popravaka, servisa ili obrade vaših upita (npr. izvršavanje naloga, za ispunjavanje ugovora ili na temelju vaše privole).

Osobni podaci uključuju

 • matične podatke (titula, spol, ime, korisnički broj, adresa, datum izvješća i, ako je to primjenjivo, potrebne adrese, datum, mjesto i država rođenja i, ako je to primjenjivo, djevojačko ime, državljanstvo, bračno stanje, telefonski brojevi i e-adrese)
 • poslovne kontaktne podatke (npr. službena adresa, e-adresa i telefonski broj tvrtke, odjel)
 • podatke o bankovnom računu (IBAN, BIC, broj računa, oznaka banke, kreditna institucija, vlasnik računa)
 • podatke o ugovoru (broj ugovora, podaci o povijesti ugovora (npr. podaci o navikama plaćanja, prijenos ugovora, raskid), podaci o zatraženim zajmovima (npr. iznos, rok, nepodmireni dug) i druge informacije o vašim ugovorima u vezi s našim proizvodima i uslugama)
 • identifikacijski broj vozila (VIN) i matične podatke vozila (npr. model vozila, oprema vozila)
 • podatke koji se odnose na određeno vozilo i određene pružene usluge (povijest klijenta, povijest vozila, npr. odrađeni poslovi, ugrađeni rezervni dijelovi, servisni protokoli) (Za više informacija, pogledajte odjeljak C. I. 3.)
 • tehničke podatke prikupljene uporabom vozila (Za više informacija, pogledajte odjeljak C. I. 3.)
 • podatke o zdravlju (npr. u vezi s uslugama koje su povezane s posebnim vrstama vozila) za usklađenost s propisima.

Identifikacijski broj vašeg vozila služi kao jedinstveni identifikator vašeg vozila u slučaju mogućih postupaka zbog jamstva ili garancija, usluga popravaka, održavanja i podrške, našeg internog nadzora kvalitete i u slučaju krađe vašeg vozila.

3. Podaci iz vašeg vozila

Ako upotrebljavate te usluge (npr. usluge popravaka, radovi na održavanju vozila), podaci koji su pohranjeni u vozilu (softversko stanje, podaci o radu vozila, tehnički podaci i drugi podaci o stanju vozila) mogu se preuzeti i obraditi zajedno s VIN-om i drugim matičnim podacima vozila (npr. model vozila, oprema vozila).

Prikupljanje podataka iz vozila može se postići preuzimanjem koristeći takozvani dijagnostički uređaj ili posebni uređaj za preuzimanje podataka (analitički alati) što obavljaju zaposlenici Audi servisne mreže (Audi servisni partner) ili treće strane (npr. služba za pomoć na cesti i vučne službe, nezavisne tvrtke za servis vozila) ili zaposlenik tvrtke Audi, bilo izravno ili daljinskim pristupom dijagnostičkom uređaju tvrtke za servis vozila.

Podaci o vozilu (npr. pohrana događaja, podaci o radu vozila, identifikacijski broj vozila, model, verzija softvera) uvijek se preuzimaju dijagnostičkim uređajem za analizu zahtjeva i prenosi u dijagnostički protokol. Tvrtka za servis vozila prenosi nam dijagnostički protokol u svrhu koja je određena u 3. odjeljku.

Daljnji podaci mogu se preuzeti na individualnoj osnovi ovisno o vašem zahtjevu.

To može uključivati podatke infotainment modula, npr. unose u adresar za zahtjeve vezane uz pristup adresaru ili postavke profila koje ste lokalno pohranili u vozilo.

Tvrtka za servis vozila obrađuje podatke koji su preuzeti u svrhu analiza i za rješavanje vašeg prigovora. U principu, općenito obrađujemo samo one podatke koji su povezani s vama ili vašim vozilom koji su potrebni za efikasnu obradu vašeg zahtjeva i davanje podrške tvrtki za servis ili one koji su nam potrebni za obradu.

U nastavku ćemo pojasniti koje podatke vaše vozilo obrađuje i koji se podaci mogu preuzeti iz vozile te koje možemo obraditi u vezi s nekim zahtjevom.

4. Elektronske upravljačke jedinice - Opće informacije

Elektroničke upravljačke jedinice ugrađene su u vaše vozilo. Upravljačke jedinice obrađuju podatke koje primjerice dobivaju od senzora vozila, koje sami stvaraju ili razmjenjuju jedni s drugima. Neke upravljačke jedinice potrebne su za sigurni rad vašeg vozila, neki vam pružaju podršku pri vožnji (sustavi za podršku vozaču), a neki omogućavaju udobnost ili funkcije infotainment sustava. Određene informacije o obradi podataka vašeg vozila mogu se pronaći u odgovarajućem priručniku koji je dostupan na mreži i, ovisno o opremi vozila, može se pronaći u digitalnom obliku u vozilu, u izravnoj vezi s obavijestima o zaštiti podataka relevantnih značajki.

5. Operativni podaci u vozilu

Upravljačke jedinice obrađuju podatke za upravljanje vozilom. One uključuju, na primjer:

 • informacije o stanju vozila (npr. brzina, usporenje, lateralno ubrzanje, broj okretaja kotača, sustav indikatora sigurnosnog pojasa)
 • uvjeti okoline (npr. temperatura, senzor za kišu, senzor za udaljenost).

Općenito su takvi podaci proizvoljni i ne pohranjuju se izvan vremena rada vozila te se obrađuju samo unutar samog vozila. Upravljačke jedinice često sadrže zapisnike o događajima (uključujući i ključeve vozila). Oni se upotrebljavaju kako bi privremeno ili trajno dokumentirali tehničke smetnje, kao i informacije o stanju vozila (npr. opterećenost dijelova, informacije o održavanju).

Sljedeći se podaci pohranjuju, ovisno o tehničkoj opremi:

 • radna stanja sastavnih dijelova sustava (npr. razina napunjenosti, pritisak guma, stanje baterije),
 • kvarovi na važnim sastavnim dijelovima sustava (npr. svjetla, kočnice),
 • reakcije sustava na posebne uvjete vožnje (sustavi za podršku vozaču),
 • informacije o događajima koji utječu na stanje vozila (npr. stanje napunjenosti visokonaponskog akumulatora u električnim vozilima, procijenjena udaljenost).

U posebnim slučajevima (npr. kada je vozilo otkrilo kvar) može biti potrebno pohraniti podatke koji bi inače bili proizvoljni.

Ako upotrebljavate tu uslugu, pohranjeni radni podaci mogu se po potrebi preuzeti zajedno s VIN-om. Preuzeti radni podaci dokumentiraju tehničko stanje vozila ili pojedinačnih sastavnih dijelova i podržavaju dijagnozu, poboljšanje kvalitete i usklađenost sa obvezama jamstva ili garancije.

Podaci se općenito preuzimaju preko definiranog sučelja, npr. zakonski zahtijevane veza za dijagnozu unutar vozila (OBD, eng. "on-board diagnosis") ili servisnog ključa. Ti podaci, posebno informacije o opterećenosti sastavnih dijelova, tehničkim događajima (unosi u zapisnik događaja), radnim greškama i kvarovima, prenose nam se, ako je potrebno, zajedno s VIN-om kao dio dijagnostičkog protokola.

Tvrtke za servis vozila mogu zapisnike događaja u vozilu vratiti na tvorničke postavke u sklopu popravaka ili servisnih radova ili na vaš zahtjev.

6. Tehnički podaci (IUMPR)

Redovito provjeravanje funkcionalnosti sastavnih dijelova za čišćenje ispušnih plinova zakonska je obveza.

Da bismo provjerili rade li se redovite provjere (dijagnoza), u upravljačkoj se jedinici (podaci koji provjeravaju dijagnostičke funkcije) određuje koeficijent radne učinkovitosti u uporabi nadzora (eng. In-Use Monitor Performance Ratio ili IUMPR) i ondje pohranjuje kao tehnički podaci.

7. Udobnost i funkcije infotainment

Možete pohraniti postavke udobnosti i individualizacije u vozilu i mijenjati ih ili vratit na tvorničke postavke u bilo koje vrijeme. Ovisno o odgovarajućoj opremi, to uključuje, na primjer

 • postavke za položaj sjedala i upravljača
 • postavke šasije i sustava klimatizacije
 • individualizacija kao što je unutarnja rasvjeta.

U okviru odabrane opreme, možete i sami uvoditi vlastite podatke u infotainment funkcije vozila. Ovisno o odgovarajućoj opremi, to uključuje, na primjer:

 • mulitmedijske datoteke, kao što su glazba, filmovi ili fotografije za prikaz i reprodukciju u integriranom multimedijskom sustavu
 • podatke adresara korištene u kombinaciji s integriranim sustavom bez ruku ili navigacijskim sustavom
 • odredišta unesena u navigaciju
 • podatke o uporabi internetskih usluga.

U pravilu se takvi podaci prenose iz vozila samo na vaš zahtjev, posebno što se tiče uporabe internetskih usluga prema vašim odabranim postavkama.

Podaci funkcija udobnosti i infotainment, npr. individualne postavke ili individualizacija, ne mogu se preuzimati dijagnostičkim uređajem i zbog toga nisu dio standardnog dijagnostičkog protokola. Takvi se podaci preuzimaju samo u pojedinačnim slučajevima i na zahtjev klijenta. U vezi s pritužbama u području udobnosti i infotainment funkcija, može biti potrebno preuzeti takve podatke i prenijeti ih nama radi popravka.

Ovisno o odgovarajućoj opremi, posebno se sljedeći podaci mogu preuzeti iz funkcija udobnosti i obraditi, ako je to potrebno:

 • postavke za položaj sjedala i upravljača
 • postavke šasije i sustava klimatizacije
 • učestalost uporabe pomoći pri parkiranju
 • individualizacija kao što je unutarnja rasvjeta.

Ovisno o odgovarajućoj opremi, posebno se sljedeći podaci mogu preuzeti iz infotainment funkcija i obraditi, ako je to potrebno:

 • mulitmedijske datoteke, kao što su glazba, filmovi ili fotografije za prikaz i reprodukciju u integriranom multimedijskom sustavu
 • podaci adresara korišteni u kombinaciji s integriranim sustavom bez ruku ili navigacijskim sustavom
 • odredišta unesena u navigaciju
 • podaci o uporabi internetskih usluga.
 • Informacije o povezanim uređajima, kao što su mobilni telefoni (u tom slučaju prvenstveno naziv uređaja, proizvođač, verzija softvera).

U tom se kontekstu, na primjer, može preuzeti i posljednja prepoznata glasovna naredba.

Takvi podaci u vezi s funkcijama infotainment i udobnosti mogu se pohraniti lokalno u vozilu ili u uređaju koji vam je spojen na vozilo (npr. pametni telefon, USB memorija ili MP3 reproduktor). Ako ste sami unijeli podatke, možete ih u bilo kojem trenutku obrisati.

Ako se upravljačka jedinica mijenja u okviru vršenja popravaka, ti se podaci u pravilu preuzimaju iz stare upravljačke jedinice i prenose u novu upravljačku jedinicu.

8. Internetske usluge

Ako vaše vozilo ima bežičnu mrežnu vezu, to omogućuje razmjenu podataka između vašeg vozila i drugih sustava (podatkovni poslužitelji tvrtke Audi ili pružatelja usluga). U nekim državama bežičnu mrežnu vezu omogućuje jedinica odašiljača i prijamnika u vozilu (koje mi ugrađujemo) ili mobilni uređaj (npr. pametni telefon) koji ugrađujete vi.

Internetske funkcije (informacije i kontrolne usluge za vaše vozilo) mogu se upotrebljavati preko te mrežne veze. To uključuje internetske usluge i aplikacije koje vam mi pružamo ili drugi pružatelji (Audi connect usluge).

Što se tiče Audi online usluge, opis odgovarajućih funkcija i povezanih informacija o zaštiti podataka dani su na prikladnom mjestu (npr. MMI, Audi internetska stranica). Osobni podaci mogu se obrađivati u svrhu pružanja tih internetskih usluga.

Ako je potrebno za obradu vašeg servisnog zahtjeva, možemo pristupiti podacima pohranjenim u našim IT sustavima preko internetskih usluga, kao i informacijama o stanju Audi connect usluga, tj. razdoblju licenci, stanju veze, stanju ugovora.

9. Snimanje videa, fotografija i zvuka

U nekim slučajevima može biti potrebno snimiti video, fotografiju ili zvuk pojedinih sastavnih dijelova vašeg vozila i prenijeti ih tvrtki Audi, npr. u slučaju pritužbi, kako bi se mogla provesti ciljana analiza te za rješavanje pritužbi (podrška pri popravcima). To može biti moguće, na primjer, u slučaju žalbi na zvukove kako bi se pronašao uzrok emisije zvukova i za rješavanje žalbe.

Obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG") te primjenjivim lokalnim zakonima u sljedeće svrhe:

SvrhaPravna osnovaLegitimni interes
obradu vašeg upita kada nas kontaktirate, našu korisničku službu, a posebno pritužbe i zahtjeve kupacaIzvršavanje ugovora (kupnja vozila/leasing/ugovor o servisiranju) (čl. 6. st. 1 točka b) GDPR-a) legitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Efikasna obrada vaših upita i povratna informacija nakon vaših zahtjeva
Podrška Audi partneru ili trećim stranama pri analizi grešaka i dijagnozi (uključujući analizu modifikacija na vozilu) i provjera i rješavanje zahtjeva za jamstvo i garanciju protiv Audi partneralegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)- Efikasna dijagnoza i analiza kako bi se pritužbe mogle rješavati; - Podrška Audi partneru u ispunjavanju zakonskih obveza koje imaju prema vama; - Ako postoje konkretne naznake da je kvar tijekom razdoblja jamstva ili garancije uzrokovan promjenama na samom vozilu (tuning, preinake itd.), Audi i Audi partner imaju legitimni interes u otkrivanju takvih promjena; - razmjena s odgovarajućim partnerom u slučajevima jamstva i garancije kako bi se interno podmirili troškovi.
Analiza grešaka (uključujući analizu promjena na vozilu) i provjera te rješavanje zahtjeva za jamstvo i garanciju protiv tvrtke AudiIzvršavanje ugovora (čl. 6. st. 1 točka b) GDPR-a) legitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)- Ako postoje konkretne naznake da je kvar tijekom razdoblja jamstva ili garancije uzrokovan promjenama na samom vozilu (tuning, preinake itd.) Audi ima legitimni interes u otkrivanju takvih promjena;
Rješavanje jamstvenih zahtjeva protiv proizvođača dijelova/komponenti/sustava (ako je potrebno otkrivanje identifikacijskog broja vozila)legitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Obrada zahtjeva jamstva i garancija u slučajevima kvarova na dijelovima/komponentama/sustavima koje proizvodi treća strana
Promatranje razine emisija i praćenje razine ispušnih plinovalegitimni interes (čl. 6. st. 1. točka f) GDPR-a), ispunjavanje pravne obveze (čl. 6. stavak 1. točka c) GDPR-a)Kao proizvođač, podložni smo pravnim zahtjevima u vezi s otkrivanjem određenih podataka, npr. za ispunjavanje službenih obveza izvješćivanja u vezi s praćanjem sustava za emisiju ispušnih plinova.
Podrška tvrtke Audi u privatnim sudskim sporovima i pri ostvarivanju odštetnih zahtjevaPrivola (čl. 6. st. 1 točka a) GDPR-a)
Poboljšavanje proizvoda, optimizacija i razvoj funkcija vozila, analitički alatilegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Uporaba podataka u vezi s određenim greškama na vozilu za daljnji razvoj dijagnostičkih uređaja i postupaka, komponenti vozila i funkcija
Poboljšavanje zaštite od krađelegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Procjena podataka prikupljenih tijekom istraživanja krađe u svrhu općeg poboljšavanja protuprovalnih funkcija vozila koje su bitne za zaštitu od krađe
Rješavanje zahtjeva Audi partnera iz programa nagrađivanja i bonusalegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Ispunjavanje pravnih zahtjeva Audi partnera
Praćenje proizvoda i ispunjavanje drugih pravnih obvezaIspunjavanje zakonske obveze (čl. 6. st. 1. točka c) GDPR-a)
Kontrola kvalitete kroz primjerene načine praćenja i dokumentacije proizvoda (uključujući proaktivno upravljanje pritužbama izravnim kontaktom s vama), odgovornost proizvođača za proizvod, kampanje opozivalegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Kontrola kvalitete proizvoda i sprječavanje štete na proizvodu, preventivno upravljanje pritužbama
Usklađivanje sa službenim zahtjevima (npr. kampanje opoziva njemačkog Saveznog tijela za cestovni prijevoz ili drugih nadležnih tijela u vašoj državi)Ispunjavanje zakonske obveze (čl. 6. st. 1. točka c) GDPR-a), legitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Usklađivanje sa zakonskim i regulatorinim zahtjevima
Podrška klijentima i mogućim klijentimaPrivola (čl. 6. st. 1 točka a) GDPR-a)
Upitnici za klijente (uključujući anketa o zadovoljstvu klijenata)Privola (čl. 6. st. 1 točka a) GDPR-a) legitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Kontrola kvalitete i mjerenje zadovoljstva klijenata
Konsolidacije podataka između tvrtke Audi i Audi partnera za stvaranje jedinstvene baze podataka klijenataPrivola (čl. 6. st. 1 točka a) GDPR-a) legitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Kreiranje ažurne i jedinstvene baze podataka klijenata kod Audi partnera vašeg izbora ili kojeg ste vi kontaktirali
Provjere usklađenosti do mjere koja je zakonski dozvoljenalegitimni interesi (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a)Provjera pridržavanja pravnih odredbi, internih politika tvrtke, pravila i standarda tvrtke Audi, grupa tvrtki, poslovnih partnera i drugih trećih strana
Pružanje posebne opreme za klijente s invaliditetomIzvršavanje ugovora (prodaja vozila/ugovor o najmu ili leasingu) (čl. 6. st. 1 točka b) GDPR-a) ili legitimni interes (čl. 6. st. 1 točka f) GDPR-a), ako niste ugovorni partner i privola (čl. 6. st. 1 točka a) GDPR-a)

Napomena o prikupljanju podataka o potrošnji u vezi s ugrađenim mjeračom potrošnje goriva (eng. On-Board Fuel Consumption Meter ili OBFCM):

Određene podatke o potrošnji goriva i energije mogu se prikupiti tijekom postupka servisa vozila i prenijeti Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš (eng. European Environment Agency ili EEA). To se provodi radi ispunjavanja određenih pravnih zahtjeva. Vlasnik vozila ima pravo odbiti prikupljanje tih podataka.

Optimizacije i razvijanje funkcija vozila, analitički alati: U svrhu istraživanja i razvoja, kako bismo optimizirali raspon funkcija naših vozila i kako bismo ih prilagodili višim očekivanjima naših kupaca, posebno daljnjim razvojem inovativnih funkcija vozila, komponenti i dijelova naših vozila kao i analitičkih alata i postupaka, obrađujemo podatke o tehničkim performansama dobivenih od sustava podrške, udobnosti, operativnih elemenata ili komponenti (npr. upravljačke jedinice); ako je potrebno zajedno s podacima o okolini (npr. vanjska temperatura, svijetlina) i informacijama o duljini rute, brzini vozila, podacima o stanju vozila (npr. razina spremnika ili razina napunjenosti, kilometraža) i podaci o uporabi sustava. Te podatke anonimiziramo u najvećoj mogućoj mjeri u našim informatičkim sustavima prije procjene. Ako to nije moguće, analiziramo podatke iz vašeg vozila na takav način da se vrlo malo može zaključiti o vama ili vašem vozilu. U tu je svrhu Audi uspostavio dodatne mjere u slučajevima kada je to potrebno, tako da se poveznica do osobe može napraviti samo u zaista potkrijpljenim izvanrednim slučajevima, npr. za mjerenja na terenu ili ako se otkriju kvarovi koji su važni za sigurnost ili odgovornost proizvođača za proizvod, a podaci se obrađuju samo za prethodno navedene svrhe. Takve dodatne mjere uključuju primjerice stroga ograničenja pristupa, informatičke mjere sigurnosti, rokove za brisanje i ograničenja svrhe. Ne upotrebljavamo te podatke kako bismo kreirali profile ili procjene temeljene na pojedinačnim vozilima. Uz to, ne upotrebljavaju se atributi podataka koji omogućavaju stvaranje profila ili za donošenje zaključaka o vašem ponašanju ili uzorcima ponašanja. Obrada se provodi za osiguravanje legitimnih interesa tvrtke Audi kako bismo ispunili visoka očekivanja naših klijenata u vezi s kvalitetom naših proizvoda i usluga te za pružanje novih, inovativnih funkcija i rješenja.

Daljnje informacije o proizvodima i istraživanju tržišta: Ako želite primati informacije o našim proizvodima i uslugama, možete zatražiti dostavljanje ove promidžbene pošte. Tada će se sljedeći podaci obrađivati u svrhu dostave promidžbenih informacija u okviru privole koju ste dali (čl. 6. st. 1 točka a) GDPR-a): prezime, ime, e-adresa i/ili telefonski broj). Ako se slažete da vas kontaktiramo preko e-adrese, upotrijebit ćemo takozvani postupak dvostruke potvrde, tj. poslat ćemo vam e-poruku na e-adresu koju ste nam dali, uz zahtjev za potvrdu vaše privole. Možete saznati kako povući privolu u odjeljku "Koja prava imam?"

Provjerite vaša prava na prigovor pri obradi podataka u svrhe izravnog marketinga ili osobne razloge i vaše pravo na prigovor na privolu (vidjeti odjeljak "Koja prava imam?" i "Informacije o vašem pravu na prigovor").

II. Postoji li obveza pružanja osobnih podataka?

Kada vam pružamo usluge, morate nam dati samo one osobne podatke koji su potrebni za pružanje usluga (posebno s obzirom na nalog za popravak, podršku pri popravcima, jamstvo/garanciju) ili one koje zakonski moramo prikupljati. Bez tih podataka nećemo biti u mogućnosti u potpunosti niti dijelom obraditi vaš zahtjev, na primjer analiza i rješavanje pritužbe možda neće biti moguće.

III.Tko prima moje podatke?

Zbog opsega i kompleksnosti podataka koje tvrtka Audi obrađuje, nije moguće navesti svakog primatelja vaših osobnih podataka zasebno u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka, zbog čega su obično navedene samo kategorije primatelja.

Vaše ćemo osobne podatke otkrivati trećim stranama samo ako je to potrebno kako bismo ispunili ugovor, ako mi ili treća strana imamo legitimni interes za to ili ako ste dali vašu privolu. Uz to, podaci se mogu prenijeti trećim stranama do mjere u kojoj smo prema zakonu ili izvršnim regulatornim ili sudskim nalozima obvezni.

Unutar tvrtke Audi, vaši se podaci stavljaju na raspolaganje određenim odjelima koji takve podatke trebaju za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih obveza i za ostvarivanje legitimnih interesa (npr. kontrola kvalitete).

1. Izvršitelji obrade

Pružatelji usluga (takozvani "izvršitelji obrade") koje zapošljavamo i koji rade u naše ime također mogu primati podatke u te svrhe. Pružatelji usluga mogu, na primjer, biti zaposleni za pružanje kapaciteta poslužitelja. Upotrebljavamo sljedeće ugovorne izvršitelje obrade u gore navedene svrhe:

 • pružatelji usluga informatičkih operacija, hostiranja i podrške
 • Audi korisnička služba (Audi Interaction GmbH).

2. Treće strane

Treće strane kojima možemo otkrivati vaše osobne podatke u svrhu podrške Audi partnerima pri analizi i dijagnozi ili namirenju jamstvenih ili garancijskih zahtjeva uključuju

 • proizvodne pogone i dobavljače unutar VW grupe
 • treće strane proizvođači komponenti/dijelova, dobavljači sustava.

U pravilu, prenosimo samo tehničke podatke vašeg vozila i, ako je to potrebno, hardverskih dijelova (npr. upravljačka jedinica) gore navedenim trećim stranama ako je to potrebno kako bismo izvršili nalog za servis/popravak ili kako bismo analizirali ili riješili pritužbu. Imajte na umu da u pojedinačnim slučajevima prenosimo VIN zajedno s tehničkim podacima ili hardverskim dijelovima ako je to potrebno za analizu, npr. za pridruživanje određenoj skupini proizvoda. U nekim upravljačkim jedinicama, VIN je programiran u hardverski dio i mi ga ne možemo ukloniti. U tom slučaju treća strana može pristupiti i preuzeti VIN iz hardverskog dijela.

Treće strane kojima možemo prenijeti vaše osobne podatke, bez obzira na pružene usluge, uključuju

 • vanjske konzultante tvrtke Audi (odvjetnike, porezne savjetnike, ovlaštene revizore),
 • osiguravateljske kuće,
 • nadležna tijela prema svojoj nadležnosti (npr. porezna uprava, policija, ured javnog tužitelja),
 • sudove,
 • ostale treće strane, ako nam date upute da prenesemo podatke ili nam date privolu za to.

U svrhe individualnog pristupa klijentu ili kreiranje individualiziranih informacija o klijentu Audi partnera na temelju podataka o vašoj prodaji ili narudžbi ili na temelju vaših interesa, npr. za uspostavu kontakta u vezi s ponudama za dodatne dijelove, (nasljedni) proizvodi ili retrofit rješenja, podnosimo sljedeće podatke Audi partneru za koje ste stupili u kontakt s istim, u mjeri u kojoj ste za to dali svoju privolu: privatni i poslovni kontaktni podaci i identifikacijski podaci, podaci o ugovoru, podaci o vozilu.

Što se tiče zakonskih odredbi, proizvođači su obvezni prenijeti podatke koje pohranjuju u mjeri u kojoj to zahtijeva i na zahtjev vladinih službi u pojedinačnim slučajevima (npr. pri istraživanju kaznenog djela).

U okviru primjenjivog zakona, u pojedinačnim slučajevima vladine su službe također ovlaštene samostalno preuzimati podatke iz vozila. U slučaju prometne nesreće, na primjer, moguće je preuzeti informacije iz upravljačke jedinice zračnog jastuka, koje mogu pomoći pri istraživanju uzroka prometne nesreće.

3. Prenose li se podaci u treću zemlju?

Prijenos podataka u treće zemlje (tj. zemlje koje nisu države članice Europske unije niti Europskog gospodarskog područja) moguć je do mjere do koje je potrebno da bismo vam pružili usluge, kada je to zakonski potrebno ili kada ste nam za to dali privolu.

Posebno u kontekstu analize i dijagnoze ili namirenja jamstvenih ili garancijskih zahtjeva, može biti potreban prijenos vaših podataka proizvođačima neke komponente/dijela/sustava u treće zemlje (vidjeti odjeljak B. VI. 3.). Izbjegavamo prijenos vaših osobnih podataka koliko god je moguće, a trećim stranama pružamo samo one podatke koji su im apsolutno potrebni.

Imajte na umu da neke treće zemlje nemaju razinu zaštite podataka koju Europska komisija smatra primjerenom. Za prijenose podataka u treće zemlje u kojima ne postoji primjerena razina zaštite podataka, prije otkrivanja podataka osiguravamo da primatelj ili ima primjerenu razinu zaštite podataka (npr. odluka o primjerenosti Europske komisije ili ugovor o takozvanoj standardnoj ugovornoj klauzuli Europske unije s primateljem) ili ste nam dali izričitu privolu.

Možete preuzeti presliku o određenim primjenjivim ili dogovorenim odredbama kako biste se uvjerili u primjerenu razinu zaštite podataka. U tu svrhu upotrijebite informacije iz odjeljka za kontakt.

VI.   Koliko će dugo moji podaci biti pohranjeni?

Pohranjujemo vaše podatke sve dok je potrebno za pružanje naših usluga ili sve dok imamo legitimni interes za buduću pohranu.

Uz to podliježemo raznim obvezama zadržavanja i dokumentiranja, koje proizlaze, inter alia, iz njemačkog Trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch, "HGB") i njemačkog Poreznog zakonika (Abgabenordnung, "AO"). Iz tog razloga, razdoblja zadržavanja i dokumentiranja mogu biti do deset godina. Osim toga, razdoblje pohrane također se procjenjuje prema zakonskim razdobljima zastare, koja primjerice mogu iznositi do trideset godina, prema odjeljcima 195. i sljedećim njemačkog Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), prema kojem je uobičajeno razdoblje zadržavanja tri godine.

Pod određenim uvjetima podaci se moraju zadržati na duže razdoblje, na primjer kada se dokumenti zadržavaju zbog sudskog naloga (tj. zabrana brisanja podataka za vrijeme trajanja sudskog postupka) koji je donesen na temelju upravnog ili sudskog postupka.

Moguće je i da smo podložni obvezama zadržavanja i dokumentiranja prema lokalnim zakonima vaše države.